https://www.freepik.com/

Inovatívne prístupy v oblasti duševného zdravia

V minulom roku 2022 Liga za duševné zdravie v spolupráci so strešnou organizáciou Otvorme dvere otvorme srdcia (ODOS) spustila projekt Spolutvorba (z angl. Co-production), ktorý je zameraný na zisťovanie potrieb pacientov. Ide o prístup v oblasti starostlivosti o duševné zdravie, pri ktorom poskytovatelia služieb (psychológovia, psychiatri) a ich užívatelia (pacienti) spolupracujú na dosiahnutí spoločného výsledku. […]

25. januára 2023
https://ispokojnost.sk

Práca so spoluzávislými prostredníctvom nízkoprahovej sociálnej služby

Osobnosť každého z nás je do veľkej miery ovplyvnená najbližšími členmi rodiny, s ktorými žijeme v jednej domácnosti a rovnako aj my ovplyvňujeme ich. Je dokázané, že v prípadoch, kedy sa v rodine nachádza závislý člen, dochádza k fenoménu nazvanému spoluzávislosť. Z praxe vieme, že liečenie spoluzávislosti je rovnako dôležité, ako samotné liečenie závislosti, často […]

10. novembra 2022
https://www.freepik.com/

Poskytovanie režimovej terapie pre osoby so zdravotným postihnutím

Súčasťou našej poradenskej činnosti je poskytovanie sociálneho poradenstva pre osoby so zdravotným znevýhodnením, ktoré majú viacero diagnóz. Majú určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70%, a preto majú priznaný plný invalidný dôchodok. Väčšinou sú to osoby, ktoré nepracujú. Týmto klientom poskytujeme sociálne poradenstvo zamerané na režimovú terapiu, ktorú prispôsobujeme podľa individuálneho stavu klienta, […]

22. septembra 2022
https://www.freepik.com/

Prevencia užívania návykových látok v letnom období

Obdobie letných prázdnin je pre deti ako aj mladých dospievajúcich ľudí z pohľadu závislostí rizikové. Tento fakt môže byť podľa odborníkov spojený s väčším množstvom voľného a nevyužitého času bez dozoru, ako aj spoločenskými aktivitami vrátane tanečných festivalov a podujatí, ktoré zvyšujú expozíciu drogám. Práve leto sa u tejto časti populácie spája s rekreačným užívaním […]

11. júla 2022
https://ispokojnost.sk

Vzdelávanie a podpora pracovných návykov rómskej menšiny

Demografická kríza a práca s rómskou menšinou má množstvo prepojení, hoci by sa to tak na prvý pohľad nemuselo javiť. Starnutie obyvateľstva na Slovensku spôsobuje stále väčší nedostatok pracovných síl v niektorých oblastiach hospodárstva a otvára otázku prijímania pracovných migrantov. Dlhodobé, cielené a rozvážne vzdelávanie a podpora pracovných návykov rómskej menšiny by však mohli byť […]

12. júna 2022
https://www.freepik.com/

Obdobie koronavírusu a duševné zdravie

Prežili sme dobu spojenú s koronavírusom, ktorá sa teraz prejavuje nárastom psychických problémov. Preto sa v spoločnosti dostáva do popredia vnímanie problémov zameraných na dôležitosť duševného zdravia a na prevenciu. Náš multidisciplinárny tím odborníkov poskytuje sociálne poradenstvo pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré majú diagnostikovanú psychiatrickú diagnózu. Všimli sme si, že naši klienti ťažko vnímajú […]

2. apríla 2022
https://www.freepik.com/

PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA – Ako pomôcť závislému členovi rodiny

Súčasná realita je spojená s preukázateľným nárastom psychických problémov v dôsledku izolácie, stresu a zmeny životných návykov. Pandémia COVID-19 poukázala na osobitné potreby ľudí trpiacich závislosťou, náchylnosť niektorých jednotlivcov v našich komunitách na problémy s drogami. Rastie množstvo rizikových faktorov, ktoré sa podieľajú na vzniku závislostí. Zvýšená pozornosť sa venuje pitiu alkoholu v súvislosti so […]

30. januára 2022

Archív: