Zdroj: https://ispokojnost.sk/

Vydali sme autorskú knižnú publikáciu

Napísané dňa: 27. júna 2023

Ľudské spoločenstvo prechádza zmenami na mnohých úrovniach života, spoločnosť je po náročnom období v histórii našej krajiny rozdelená. Dejiny a súčasnosť nám ukazujú, aké dôležité je upozorňovať na podstatné témy a aspekty ľudského spolunažívania. Jednou z esenciálnych tém pre dôstojný život človeka v spoločnosti sú nepochybne piliere rovnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, na ktorých je postavená koncepcia ľudských práv. V mnohých prípadoch sú však len ideálom.

Naša nezisková organizácia SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb pôsobí v regióne Hornej Nitry a mesta Prievidza ako platforma pre šírenie porozumenia a tolerancie s víziou vytvorenia harmonickej spoločnosti bez rozdielov už pätnásť rokov. Pomáhame sociálne vylúčeným skupinám obyvateľov a marginalizovanej rómskej komunite s cieľom zlepšenia ich nepriaznivej sociálnej situácie, inklúzie a dosiahnutia pozitívnej zmeny. Významnou súčasťou nášho poslania je účinná podpora najmä v oblasti základných práv a slobôd minoritných skupín, presadzovanie rovnosti príležitostí a predchádzanie diskriminácii. Prostredníctvom medzikultúrneho dialógu vedieme ľudí k videniu sveta v novej perspektíve prijatia a tolerancie.

V čase existenčnej, morálnej a hodnotovej krízy nepochybne potrebujeme príklady dobrej praxe, mosty porozumenia. Nachádzať to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje.

„O svetos baro, muk te dživel. Na ča maro the paťiv kampel manušeske. – Svet je veľký, nechaj žiť. Človek potrebuje nielen chlieb, ale i úctu.“ M. Hübschmannová

Jedlo má univerzálnu moc spájať všetkých pri jednom stole. Stravovacie zvyky sú súčasťou kultúrneho dedičstva ako aj univerzálnym komunikačným prostriedkom a dialógom medzi kultúrami. Základným predpokladom na ceste k porozumeniu, prijatiu inakosti a napokon k začleneniu Rómov do väčšinovej spoločnosti je poznanie kultúry, pochopenie životných motivácií, scitlivovanie a skúsenosť búrajúca strach z neznámeho.

Rozhodli sme sa preto vytvoriť knižnú publikáciu Romane džuvľa andre tavibňaskeri – Rómske ženy v kuchyni, na ktorej príprave sa priamo podieľali ženy žijúce v rómskej komunite v Prievidzi. Publikácia obsahujúca 13 receptov tradičných rómskych jedál, ktoré sú súčasťou života a kultúry Rómov žijúcich na Hornej Nitre, v sebe nesie pozitívny odkaz spolupatričnosti a prijatia inakosti. Jedlá v tejto publikácii v sebe nesú korenie rómskeho temperamentu, vôňu rôznych kontinentov a kultúr, dotyk rómskych rúk, chuť tolerancie a vzájomnej úcty, vzácne rodinné príbehy a lásku romani daj – rómskej matky, ktorá všetky ingrediencie spojí v jedno. Proces prípravy jedál prebiehal v komunitnej kuchyni aj s použitím surovín, ktoré rómski obyvatelia sami dopestujú v komunitných vyvýšených záhonoch.

Autorská knižná publikácia bola uvedená do života na slávnostnom krste, posypaním zemou so slovami Eleny Lackovej: „Kaj te dživas jekhe avreha sar odi kaľi phuv le kale mareha. – Nech žijeme jeden s druhým ako tá čierna zem s čiernym chlebom. Bez ohľadu na to, či je niekto biely alebo čierny“. Krst sa uskutočnil 21. júna 2023 v Prievidzi za účasti pozvaných hostí. Krstnou mamou sa stala pani Henrieta Sujová, štátna radkyňa Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Vyjadrenie vďaky patrí rómskym ženám z komunity v Prievidzi za poskytnutie tradičných rodinných receptov, prípravu jedál a odovzdanie rómskej múdrosti. Je výzvou a súčasne darom, keď kultúry žijú vedľa seba v symbióze, v rešpekte jedna k druhej, s možnosťou ovplyvňovať sa navzájom, obohacovať a súčasne si zachovať vlastnú identitu, jedinečnosť. Učíme sa tak od seba navzájom.

Vydanie uvedenej publikácie je súčasťou prointegračného a antidiskriminačného programu neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb.

Našou ašpiráciou je, aby sa kniha dostala ďalej do sveta. Nech je hodnotovým stretnutím a v súčasnosti tak potrebným spojivom. Veríme, že keď sa dokážeme stretnúť v hodnotovej rovine, v tej názorovej je rozmanitosť obohatením.

Krst publikácie si môžete pozrieť v reportáži a prečítať v článku.

.


Článok napísala:

Mgr. et Mgr. Lenka Besedová,
Misijná a charitatívna pracovníčka
Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o