O nás

SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb je mimovládna nezisková organizácia.

Vznikla v roku 2007 s pôsobnosťou v regióne Hornej Nitry a mesta Prievidza ako platforma pre šírenie porozumenia a tolerancie s víziou vytvorenia harmonickej spoločnosti bez rozdielov. Prvým impulzom jej založenia bolo silné vnútorné presvedčenie zmeniť a vytvoriť lepšie životné podmienky pre ľudí žijúcich na okraji spoločnosti. Začiatky organizácie sú spojené so širokospektrálnou pomocou a realizáciou projektov a podujatí pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, seniorov a marginalizované skupiny s cieľom zlepšenia ich nepriaznivej sociálnej situácie, inklúzie a dosiahnutia pozitívnej zmeny. Svoju činnosť organizácia následne zamerala na sociálne vylúčené skupiny obyvateľov a marginalizovanú rómsku komunitu v segregovanej časti mesta Prievidza na základe podnetu mesta. Za týmto účelom organizácia zaregistrovala v roku 2009 jedno z prvých nízkoprahových denných centier pre deti a rodinu. V roku 2014 sa nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu pretransformovalo na komunitné centrum, ktorého činnosť kontinuálne nadviazala v oblasti sociálnej inklúzie na skupinu obyvateľov s reprodukovanou generačnou chudobou so zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu. Ako etablovaná organizácia v roku 2019 postupne rozšírila svoje pôsobenie aj v oblasti závislosti a spoluzávislosti a neskôr v duchu holistického prístupu expandovala aj do sféry predchádzania a eliminovania diskriminácie poskytovaním komplexných služieb v Centre poradensko – sociálnych služieb a prevencie, v zariadení OÁZA. V roku 2022 vzniklo Centrum pre deti a rodiny na pomoc rodinám s maloletými deťmi, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní vyriešiť ju vlastnými silami, s cieľom nastolenia zmeny v živote dieťaťa, rodiča a rodiny. V súlade s princípmi komplementarity a synergie, odrážajúc celospoločenskú potrebu zameriavame našu činnosť aj na oblasť neformálneho vzdelávania a podpory participácie mládeže. Realizáciou integračných programov predchádzame diskriminácii, poskytujeme účinnú podporu najmä v oblasti dodržiavania základných ľudských práv minoritných skupín ako aj v oblasti vytvárania medzikultúrneho dialógu a prointegračnej klímy v spoločnosti.

Našim poslaním je spoločne zmeniť svet na lepšie miesto pre život v duchu hodnôt tolerancie, inklúzie a spájania. Nebyť len pozorovateľmi diania, ale aktívnou zmenou, ktorú chceme vidieť v spoločnosti.

SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n.o. bola zaregistrovaná 10. októbra 2007 v registri mimovládnych neziskových organizácií pod registračným číslom OVVS/NO/128 – 14/2007.

Správna rada

Jozef Michalík

Predseda

Ing. Ľudovít Trybula

Člen

RNDr. Miroslava Michalíková

Členka

PhDr. Monika Dessuet, MBA

Štatutárna zástupkyňa

Eva Hájovská

Revízorka

Dokumenty na stiahnutie: