Zásady ochrany osobných údajov

Prihlásením sa na odber elektronického newslettera týmto v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) v konsolidovanom znení (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ako dotknutá osoba v zmysle článku 4 ods. 1 Nariadenia a ustanovenia § 5 písm. n) Zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len „Dotknutá osoba“) vyjadrujem súhlas so spracúvaním osobných údajov neziskovou organizáciou SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n.o., so sídlom Jesenského 449, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, IČO: 37923617, zapísaná v registri mimovládnych neziskových organizácií pod č. OVVS/NO/128 – 14/2007 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ako prevádzkovateľom v zmysle článku 4 ods. 7 Nariadenia a ustanovenia § 5 písm. o) Zákona o ochrane osobných údajov, za účelom zasielania e-mailových noviniek, článkov, aktualít a informácií o činnosti Prevádzkovateľa (tzv. newslettera), a to po dobu trvania súhlasu, odo dňa udelenia tohto súhlasu najdlhšie po dobu prevádzkovania webu alebo vydávania newslettera, resp. do jeho odvolania, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr, pričom sa uvedené vzťahuje na nasledovné osobné údaje Dotknutej osoby: oslovenie, meno, priezvisko a e-mailová adresa.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že ňou poskytnuté osobné údaje sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne a že všetky ich prípadné zmeny bezodkladne oznámi Prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba ďalej vyhlasuje, že pred udelením svojho súhlasu bola informovaná o nasledovných skutočnostiach:

  • poskytnutie osobných údajov Dotknutou osobou rovnako ako aj udelenie jej súhlasu je dobrovoľné;
  • právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom je súhlas v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov;
  • súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to bezplatne zaslaním odvolania súhlasu e-mailom na e-mailovú adresu poradca@ispokojnost.sk, pričom však odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním;
  • Dotknutá osoba si voči Prevádzkovateľovi môže uplatniť viaceré práva, predovšetkým právo požadovať prístup k osobným údajom či ich vymazanie, podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a ďalšie práva Dotknutej osoby v súlade so znením § 19 až § 30 Zákona o ochrane osobných údajov a článkami 12 až 22 Nariadenia, ktoré upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb;
  • osobné údaje budú spracúvané len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracúvania;
  • z dôvodu technickej náročnosti môžu byť osobné údaje Dotknutej osoby poskytnuté Prevádzkovateľom ďalším príjemcom osobných údajov, ako napr. platforme pre zasielanie newsletterov alebo poskytovateľovi služieb v oblasti informačných technológií;
  • cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje;
  • ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom sú k dispozícii na adrese sídla Prevádzkovateľa alebo e-mailovej adrese poradca@ispokojnost.sk;
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, zmeniť, prerušiť alebo zrušiť zasielanie newslettera.

Dotknutá osoba potvrdzuje, že Prevádzkovateľ jej pred udelením súhlasu poskytol bližšie informácie o získavaní a spracúvaní jej osobných údajov a o právach, ktoré jej v tejto súvislosti vznikajú v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia vrátane iných informácií potrebných pre udelenie súhlasu.