freepik.com

Ako uľahčiť dieťaťu nástup do školy po prázdninách?

Návrat do školského prostredia po letných prázdninách je výzvou nielen pre deti, ale aj pre rodičov. Školská psychologička Mgr. KATARÍNA JANKOVÁ nám v článku priblížila, ako uľahčiť deťom prechod z prázdninového režimu na ten školský, ako reagovať na prípadné pocity pochybností, neistoty či obáv. Nájdete tiež praktické rady, ako zvládnuť s úsmevom prvé školské dni. […]

4. septembra 2023
https://ispokojnost.sk/

Vydali sme autorskú knižnú publikáciu

Ľudské spoločenstvo prechádza zmenami na mnohých úrovniach života, spoločnosť je po náročnom období v histórii našej krajiny rozdelená. Dejiny a súčasnosť nám ukazujú, aké dôležité je upozorňovať na podstatné témy a aspekty ľudského spolunažívania. Jednou z esenciálnych tém pre dôstojný život človeka v spoločnosti sú nepochybne piliere rovnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, na ktorých je […]

27. júna 2023
https://ispokojnost.sk/

Infoservis Spokojnosti – centra sociálnych služieb

Spustili sme nový web Po niekoľkých mesiacoch intenzívnej a kreatívnej práce sme spustili novú webovú stránku našej organizácie, ktorú sme s našim tímom dlhodobo pripravovali. Snažili sme sa, aby bola prehľadná a odprezentovala všetky aktivity organizácie, ktoré realizujeme. V tejto súvislosti by sme chceli vyjadriť vďaku projektu Digitálni anjeli a dobrovoľníčke, pani Kamile Skokňovej, za aktívnu spoluprácu […]

1. júna 2023
https://www.photovisi.com/

Podpora prístupu segregovaných komunít k zdraviu

Projekt zlučuje viacero prístupov v oblasti komunitnej práce, raného vzdelávania detí, environmentálnej výchovy, životných zručností dospelých a prevencie v oblasti zdravia. Poukazuje na spoločné riešenia a zodpovednosť lokálnej komunity, a ponúka príležitosť k zapojeniu sa minorite i majorite. Projekt začal nadväzovať na činnosti organizácie s prepuknutím COVID – 19 a venuje sa vysokorizikovým častiam spoločnosti. […]

12. februára 2023
https://www.freepik.com/

Inovatívne prístupy v oblasti duševného zdravia

V minulom roku 2022 Liga za duševné zdravie v spolupráci so strešnou organizáciou Otvorme dvere otvorme srdcia (ODOS) spustila projekt Spolutvorba (z angl. Co-production), ktorý je zameraný na zisťovanie potrieb pacientov. Ide o prístup v oblasti starostlivosti o duševné zdravie, pri ktorom poskytovatelia služieb (psychológovia, psychiatri) a ich užívatelia (pacienti) spolupracujú na dosiahnutí spoločného výsledku. […]

25. januára 2023
https://ispokojnost.sk

Práca so spoluzávislými prostredníctvom nízkoprahovej sociálnej služby

Osobnosť každého z nás je do veľkej miery ovplyvnená najbližšími členmi rodiny, s ktorými žijeme v jednej domácnosti a rovnako aj my ovplyvňujeme ich. Je dokázané, že v prípadoch, kedy sa v rodine nachádza závislý člen, dochádza k fenoménu nazvanému spoluzávislosť. Z praxe vieme, že liečenie spoluzávislosti je rovnako dôležité, ako samotné liečenie závislosti, často […]

10. novembra 2022
https://www.freepik.com/

Poskytovanie režimovej terapie pre osoby so zdravotným postihnutím

Súčasťou našej poradenskej činnosti je poskytovanie sociálneho poradenstva pre osoby so zdravotným znevýhodnením, ktoré majú viacero diagnóz. Majú určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70%, a preto majú priznaný plný invalidný dôchodok. Väčšinou sú to osoby, ktoré nepracujú. Týmto klientom poskytujeme sociálne poradenstvo zamerané na režimovú terapiu, ktorú prispôsobujeme podľa individuálneho stavu klienta, […]

22. septembra 2022

Archív: