Zdroj: Milan Gross – FOTOGROSS

SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n.o. otvorila Komunitné centrum Handlová

Napísané dňa: 10. júna 2024

Nezisková organizácia SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n.o. slávnostne otvorila 7. júna 2024 za účasti širokej verejnosti Komunitné centrum v Handlovej.

Na základe úspešného príbehu Komunitného centra v Prievidzi, sme sa rozhodli napĺňať naše poslanie – spoločne zmeniť svet na lepšie miesto pre život v duchu hodnôt tolerancie, inklúzie a spájania – aj v meste Handlová. Napĺňame tak premisu potreby a efektivity vykonávania komunitnej práce s marginalizovanou rómskou komunitou ako účinnej stratégie smerujúcej k podpore svojpomoci a inklúzii na lokálnej úrovni,“ uviedla štatutárna zástupkyňa organizácie Monika Dessuet.

Komunitné centrum, ktoré sa nachádza v priestoroch Základnej školy na Morovnianskej ceste vzniklo v spolupráci a s podporou mesta Handlová reflektujúc dopyt vyplývajúci z prieskumu medzi rómskymi obyvateľmi.

V súlade s holistickým prístupom bolo súčasťou podujatia aj slávnostné zahájenie implementácie projektu Rozvoj rómskych detí rovnako 2 v rámci programov ranej starostlivosti so zapojením asistentiek so znalosťou jazyka a podmienok priamo z komunity. Vytvorenie funkčných modelov ranej starostlivosti vo vylúčených komunitách a vzdelanie ako prostriedok sociálnej mobility a cesta von z generačne reprodukovanej chudoby je dlhodobým programovým zámerom SPOKOJNOSTI – centra sociálnych služieb, n.o.

Slávnostné otvorenie Komunitného centra Handlová sa uskutočnilo za účasti predstaviteľov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesta Handlová, mesta Prievidza a širokej verejnosti. Prítomní hostia tak svojou účasťou vyjadrili podporu zraniteľným, tým, ktorí sú často „neviditeľní“ a na okraji záujmu.

Počas slávnostného otvorenia Komunitného centra Handlová vystúpil štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, pán Branislav Ondruš. „Veľmi si želám, aby existenciu tohto komunitného centra pozitívne pocítili nielen ľudia žijúci v rómskej komunite, ale všetci ľudia, ktorí žijú v Handlovej. Nech prispeje k tomu, že integrácia rómskej komunity v spoločnosti sa stane realitou a že bude prínosom pre celé spoločenstvo,“ uviedol v príhovore.

Súčasťou podujatia bola komentovaná prehliadka novo zrekonštruovaných priestorov komunitného centra a kultúrne vystúpenie hudobnej skupiny Sendreiovci.

Komunitné centrum, ktorého činnosť bola oficiálne zahájená 1. mája 2024 poskytuje v súlade so zákonom služby a činnosti rešpektujúce potreby a špecifiká komunity žijúcej v tzv. „baníckej kolónii“ v Handlovej charakterizovanej prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.

Komunitná práca je súčasťou programu sociálnej integrácie neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, ktorá dlhodobo pôsobí v regióne Hornej Nitry a mesta Prievidza ako platforma pre šírenie porozumenia a tolerancie s víziou vytvorenia harmonickej spoločnosti bez rozdielov. Prostredníctvom komunitnej práce a realizáciou antidiskriminačných a prointegračných programov prispieva k zlepšeniu životných podmienok, inklúzii a pozitívnej zmene v spoločnosti v duchu hodnôt solidarity, ľudskosti a prijatia inakosti.                                    


Článok napísala:

Mgr. et Mgr. Lenka Besedová,
Misijná a charitatívna pracovníčka
Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o