Čo robíme

SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb je mimovládna nezisková organizácia, primárne pôsobiaca v regióne Hornej Nitry. Od svojho vzniku sa zameriavame na ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, rodiny s deťmi žijúce na okraji spoločnosti v segregovanej lokalite ohrozené chudobou. Pomocnú ruku podávame tým, ktorí sa ocitli v neľahkých životných situáciách. Vzdelávame a vedieme ľudí k videniu sveta a multikultúrnej spoločnosti v novej perspektíve prijatia a tolerancie.

Náš tím vyznáva princípy solidarity, sociálnej spravodlivosti, spoločnej zodpovednosti za svet, v ktorom žijeme. Jednotlivé aktivity kreujeme na princípe komplementarity a synergie, odrážajúc spoločenskú potrebu, potreby jednotlivca a komunity.

Naša práca je zameraná na 5 základných oblastí: sociálna integrácia, poradensko – prevenčná činnosť, neformálne vzdelávanie, práca s deťmi a mládežou a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako Akreditovaný subjekt a Centrum pre deti a rodiny.