Zdroj: https://www.photovisi.com/

Podpora prístupu segregovaných komunít k zdraviu

Napísané dňa: 12. februára 2023

Projekt zlučuje viacero prístupov v oblasti komunitnej práce, raného vzdelávania detí, environmentálnej výchovy, životných zručností dospelých a prevencie v oblasti zdravia. Poukazuje na spoločné riešenia a zodpovednosť lokálnej komunity, a ponúka príležitosť k zapojeniu sa minorite i majorite. Projekt začal nadväzovať na činnosti organizácie s prepuknutím COVID – 19 a venuje sa vysokorizikovým častiam spoločnosti. Cieľom projektu je zmeniť prístup k zdraviu v jeho bio-psycho-sociálnej rovine tak, aby jednotlivec a komunita prosperovali.

Projekt cieli na problematiku stravovania marginalizovaných komunít, ako významného faktora podporujúceho zdravie. Počas lokálnych karantén boli stravovacie možnosti komunity znížené. Zloženie jedálnička, jeho nutričné vyváženie, či zdravotné benefity boli v kontextoch kultúry chudoby nedostatočné z viacerých hľadísk, no pandémia tento stav zhoršila. Zotavovanie z následkov ochorenia COVID – 19 bolo nedostatočné, výživa prenatálneho plodu a detí v ranom veku (0 -7 rokov) bola v komunite počas lokálnej karantény ohrozená. Projekt reagoval na nedostatok vedomostí: o zložení potravín, zdravotných benefitoch, finančnej gramotnosti + zručnosti – varenie, skladovanie potravín; postoje – odmietanie zeleniny, preferencia polotovarov; bariéry: karanténa, limity ponuky potravín, zdrojov domácností.

Idea je pomôcť členom komunity riešiť komunitné problémy svojpomocne, najmä oblasť stravy, a to zdieľaním dobrej praxe vo varení, skladovaní a nákupe potravín; svojpomocným pestovaním v bio komunitných záhradách; edukáciou o zdravom životnom štýle a prevenciou chorôb v komunite; a aj podporou novej generácie (najmä matiek a detí) v zmene postojov k zdraviu a podporou reziliencie rodín. Projekt v období karantény začal on-line video inštruktáž k vareniu pre matky, chat poradňu, komunitnú záhradu a rozvoj zručností matiek a detí, ako aj materiálnu podporu jednotlivcov vo veľmi špecifických prípadoch a situáciách života. Taktiež realizuje rozvoj finančnej gramotnosti a zdravotnú prevenciu chorôb – parazitické a kardiovaskulárne ochorenia, závislosti, spolupracuje s lekármi pri preventívnych prehliadkach.

Projekt je súčasťou dlhodobej vízie poskytovateľa sociálnej služby a odráža princíp „well-being satisfaction in everyday life“ (spokojnosť v každodennom živote). Projekt poskytuje nový náhľad na tému zdravia a prístupu k nemu, ako súčasti hodnotovej výbavy človeka. Inovatívnym spôsobom prepája tému zdraviu prospešného stravovania, prevencie chorôb a sociálneho poradenstva. Má virtuálny, lokálny i osobný rozmer, pričom je zameraný na všetky vekové, rodové a etnicko-národnostné skupiny. Využíva on-line a sociálne platformy, ambulantnú i terénnu formu poskytovania služieb. Zapája komunitu do procesu a premosťuje tak zodpovednosť za prístup k zdraviu na jednotlivca a rodinu. V spoločnosti nastoľuje otázku prístupu k zdraviu členov vylúčených a segregovaných komunít.

Covid – 19 Správne umývanie rúk:
Covid – 19 Ochranné  rúška:

Ochrana – Covid-19

Komunitné Bio- Záhrady:
Varenie – Zdravo a lacno:

Počas koronakrízy natáčajú videá ako variť chutne a lacno