Zdroj: https://www.freepik.com/

Inovatívne prístupy v oblasti duševného zdravia

Napísané dňa: 25. januára 2023

V minulom roku 2022 Liga za duševné zdravie v spolupráci so strešnou organizáciou Otvorme dvere otvorme srdcia (ODOS) spustila projekt Spolutvorba (z angl. Co-production), ktorý je zameraný na zisťovanie potrieb pacientov. Ide o prístup v oblasti starostlivosti o duševné zdravie, pri ktorom poskytovatelia služieb (psychológovia, psychiatri) a ich užívatelia (pacienti) spolupracujú na dosiahnutí spoločného výsledku.

Ľudia so zažitou skúsenosťou a ich príbuzní jasne formulujú čo od systému starostlivosti o duševné zdravie potrebujú, aké sú ich potreby a predstavy o lepšom fungovaní. Takto sa vytvára priestor pre rovnosť hlasov, názorov a pripomienok oboch strán, poskytovateľov a užívateľov služieb. Hlas pacienta má rovnakú váhu ako hlas lekára. Ide o prístup „Nie o nás, bez nás “.

Podstatou projektu Spolutvorba je vytvorenie „skupiniek” v každom kraji Slovenska, kde sa ľudia so skúsenosťou stretávajú a diskutujú o tom, čo potrebujú, čo nemajú, čo ich hnevá, čo navrhujú a aké majú predstavy o tom, ako by mal fungovať systém starostlivosti o duševné zdravie.

Aj v našom Trenčianskom samosprávnom kraji sa realizujú skupinové a individuálne stretnutia, ktoré vedie Koordinátorka za TSK. Týchto aktivít sa s veľkou obľubou zúčastňujú aj klienti nášho zariadenia NSSDR Oáza. Prítomní poskytujú cenné informácie, čo je na systéme starostlivosti o duševné zdravie dobre nastavené a zároveň čo by sa malo zmeniť. Diskusie pomáhajú aj samotným osobám so skúsenosťou tak, že bez hanby ostatným vypovedia svoj príbeh a vzájomne sa vypočujú. Vedieť zdieľať svoje pocity a prežívanie je prvým znakom v ceste zotavenia.

Na diskusiách prítomní prinášajú množstvo skvelých myšlienok a nápadov, ktoré koordinátorka za TSK vo forme krátkych reportov zaznamenáva, spracováva a posúva ďalej. Informácie zo všetkých krajov sa skompletizujú a pôjde o cenný materiál, ktorý bude odrazovým mostíkom pre zmenu v reforme starostlivosti o duševné zdravie.

V roku 2023 sa do skupiny diskutujúcich prizvú zástupcovia samospráv, poskytovateľov starostlivosti (psychológovia, psychiatri, sociálni pracovníci a iní), zástupcovia VÚC a nakoniec aj zástupcovia štátu, aby sa téma duševného zdravia neodsúvala na druhú koľaj.
Zaktivovanie užívateľov týmto spôsobom má výhodu v tom, že navrhovaná reforma bude vychádzať zo skutočných potrieb ľudí.

Neexistuje skupina ľudí, ktorí by lepšie rozumeli tomu, ako systém starostlivosti o duševné zdravie v súčasnosti funguje a ako by mal fungovať, než práve tí, ktorí sú jeho súčasťou. Cieľom projektu je dosiahnuť reálnu zmenu v mnohých oblastiach služieb komunitného charakteru.

Ak cítite, že sa potrebujete poradiť, obráťte sa na nás a spoločne sa pokúsime váš problém vyriešiť, pretože pomenovanie problému je už prvým krokom k úspechu.


Článok napísala:
PhDr. Adriana Karáseková,
sociálna pracovníčka