Zdroj: https://www.freepik.com/

Poskytovanie režimovej terapie pre osoby so zdravotným postihnutím

Napísané dňa: 22. septembra 2022

Súčasťou našej poradenskej činnosti je poskytovanie sociálneho poradenstva pre osoby so zdravotným znevýhodnením, ktoré majú viacero diagnóz. Majú určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70%, a preto majú priznaný plný invalidný dôchodok.

Väčšinou sú to osoby, ktoré nepracujú. Týmto klientom poskytujeme sociálne poradenstvo zamerané na režimovú terapiu, ktorú prispôsobujeme podľa individuálneho stavu klienta, podľa jeho špecifickej potreby a jeho plánov, čo by chcel v živote dosiahnuť. Klienta musíme najskôr spoznať a podľa toho nastaviť individuálny plán. Takéto sociálne poradenstvo je dlhodobejšie a môže trvať aj niekoľko mesiacov.

U každého klienta všeobecne platí, že ho treba stále povzbudzovať, že zvládne aj iné aktivity, ktoré predtým nevykonával. Je potrebné ho podporovať v samostatnosti, v slobodnom rozhodovaní a v rozvíjaní sociálnych zručností. Podpora pracovných zručností je ideálnou formou integrácie do kolektívu ľudí bez zdravotného postihnutia.

Pokým osobu aktivizujeme na trh práce, musíme klienta najskôr nastaviť na denný režim. Deň je potrebné rozdeliť na pracovné aktivity, ktoré si určíme v dopoludňajších hodinách. V poobedných hodinách je vhodné zamerať sa na relaxačné aktivity.

Samozrejme ako prvé je potrebné klientovi upraviť denný režim ohľadom ranného vstávania. Pre zdravých ľudí je úplná rutina vedieť si nastaviť večer budík. Zobudiť sa v určitú hodinu, vstať, spraviť si rannú toaletu a odísť do práce na určitú hodinu, čo u ľudí, ktorí sú stále doma je nadľudským výkonom.
Pri nastavení režimovej terapie musíme dohliadať aj na liečbu, na ktorú je klient nastavený a na vedľajšie účinky liekov. Ako prvé je vhodné, aby si klient založil slovníček, alebo diár, kde si bude sám písať z jedného dňa na druhý deň plán, čo chce urobiť, vykonať alebo stihnúť. Tento plán je vhodné robiť si večer, aby bol nachystaný na to, čo ho na druhý deň čaká. Tým, že si do diára napíše určitú aktivitu, je pravdepodobné, že ju aj splní.

Zároveň je vhodné napísať si dlhodobé a krátkodobé ciele, ktoré chceme uskutočniť. Do kalendára preto navrhujeme klientovi napísať si aj všetky lekárske vyšetrenia a dohodnuté kontroly u odborníkov a špecialistov.

Do pracovných aktivít navrhujeme napísať si, aké domáce práce chceme uskutočniť. Zamerať sa na starostlivosť o domácnosť, varenie, pranie, nákupy a prispôsobiť deň podľa toho, kedy sa cítime plný síl a energie. Poobedňajšie aktivity venovať relaxácii, pri ktorej môžeme využiť arteterapiu, ergoterapiu, podľa toho, čo klienta baví a napĺňa.

Ak režimovú terapiu s klientom zvládneme k spokojnosti klienta, vieme ho motivovať hľadaním pracovných pozícií, ktoré by klient zvládol. Osloviť chránenú dielňu, alebo chránené pracovisko v mieste bydliska klienta.

Ak klient nemá záujem pracovať, náš multidisciplinárny tím vie sprostredkovať kontakty na občianske združenie, alebo kluby, ktoré sa venujú ľuďom podľa druhu a diagnózy postihnutia klienta, kde klient získa spolupatričnosť, pochopenie a sociálnu podporu.

Cieľom režimovej terapie je klienta integrovať do väčšieho kolektívu a tým socializovať do väčšinovej spoločnosti.


Článok napísala:
PhDr. Adriana Karáseková,
sociálna pracovníčka