Terapia pôdou

V exteriéri sídliska dlhodobo realizujeme program „Terapia pôdou“. Cieľom je aktívne zapojenie obyvateľov do verejného diania, motivovať ich k spolupráci na verejných záležitostiach, zvýšiť ich povedomie o ochrane životného prostredia a zároveň využiť prácu s pôdou ako terapeutický nástroj, ktorý minimalizuje negatívne emócie človeka.

V rámci programu vytvárame nové príležitosti pre obyvateľov žijúcich na segregovaných sídliskách, aby si svojpomocne vytvorili príjemné prostredie na bývanie. Vytvorenie pestovateľských políčok a vyvýšených záhonov na pestovanie zeleniny a drobného ovocia vedie k edukácii o prírodnom spôsobe pestovania. Pravidelným zalievaním a následnou starostlivosťou o záhony sa obyvatelia učia zodpovednosti a udržateľnosti pracovných návykov.

Program Terapia pôdou v sebe spája viaceré sociálno-ekologické princípy sociálnej práce v oblasti samozásobovania, permakultúry, posilnenia pracovných zručností a ekológie. Jednotlivé aktivity súčasne posilňujú zásady komunitnej práce, kde nadväzne prebieha podpora a sprevádzanie v oblasti zdravého životného štýlu, finančnej gramotnosti, starostlivosti o domácnosť.