Zdroj: https://www.freepik.com/

Prevencia užívania návykových látok v letnom období

Napísané dňa: 11. júla 2022

Obdobie letných prázdnin je pre deti ako aj mladých dospievajúcich ľudí z pohľadu závislostí rizikové. Tento fakt môže byť podľa odborníkov spojený s väčším množstvom voľného a nevyužitého času bez dozoru, ako aj spoločenskými aktivitami vrátane tanečných festivalov a podujatí, ktoré zvyšujú expozíciu drogám. Práve leto sa u tejto časti populácie spája s rekreačným užívaním alkoholu alebo drog. Je to tiež sezóna dozrievania outdoorovej marihuany a drogy sú široko dostupné. Podľa výskumu, ktorý bol realizovaný v období rokov 2011 – 2017 pod záštitou Univerzity New York a Kolumbia sa zistilo, že experimentovanie a zoznámenie sa s každým druhom drogy bolo výrazne pravdepodobnejšie v lete ako v iných mesiacoch rovnako ako výskyt akútnej intoxikácie. Taktiež v prípade, že dieťa alebo mladí dospievajúci ľudia začnú užívať návykové látky už počas školského roka, počas letných prázdnin môže stúpať frekvencia a intenzita užívania drog.

Alarmujúce fakty

Svetová správa o drogách z roku 2022, ktorú každoročne vydáva Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) uvádza, že v roku 2020 užívalo drogy približne 284 miliónov ľudí vo veku 15 – 64 rokov. Z dlhodobého hľadiska vyplýva, že ide o 26 percentný nárast v porovnaní s predchádzajúcim desaťročím. Užívanie drog má nielen všeobecne známe zdravotné, sociálne a trestno-právne nepriaznivé následky, ale nelegálne trhy s drogami môžu mať podľa Svetovej správy o drogách z roku 2022 vplyv na životné prostredie na miestnej, komunitnej alebo individuálnej úrovni. Medzi kľúčové zistenia patrí, že uhlíková stopa 1 kilogramu kokaínu je 30-krát väčšia ako stopa kakaových bôbov. Medzi ďalšie environmentálne vplyvy patrí značné odlesňovanie a vznikajúci odpad, ktorý môže priamo ovplyvniť pôdu, vodu a vzduch a nepriamo organizmy, zvieratá a potravinový reťazec.

Podľa Národného centra zdravotníckych informácií v roku 2020 na Slovensku podstúpilo liečbu pre užívanie drog 2 927 osôb, čo predstavuje 53,6 osôb na 100 000 obyvateľov. Z hľadiska veku liečených užívateľov drog boli najpočetnejšími skupinami mladí dospelí vo veku 30 – 39 rokov (1 044 osôb) a 20 – 29 rokov (984 osôb). Počet liečených vo vekovej skupine 0 – 19 rokov v tomto dlhodobom horizonte mierne klesá a klesajúci trend naznačuje aj vývoj po roku 2017 vo vekovej skupine 20 – 29 rokov. Podľa údajov z roku 2021 boli alkohol alebo návyková látka tiež prítomné pri 44,9 % samovražedných pokusoch mužov, u žien sa preukázal alkohol alebo návyková látka pri 32,1 % samovražedných pokusov.

Zdroj: UNODC, Svetová správa o drogách 2022


Mladí ľudia užívajú viac drog ako dospelí.
Miera užívania drog je vyššia v porovnaní s minulými generáciami.

Faktory užívania návykových látok v letnom období
  • VOĽNÝ ČAS – Deti a mladí dospievajúci majú počas leta viac voľného času a menej dozoru.
  • SPOLOČENSKÝ TLAK – Trávenie času s kamarátmi a nové sociálne kontakty zvyšujú riziko stretnutia s ľuďmi, ktorí užívajú drogy alebo pijú alkohol. S touto skutočnosťou môže byť spojený tlak na experimentovanie s cieľom „zapadnúť“.
  • PODUJATIA A DOSTUPNOSŤ – Pre letné obdobie sú typické festivaly a koncerty, s ktorými môže byť spojená ľahšia dostupnosť návykových látok. Mladí ľudia tak môžu podľahnúť pokušeniu experimentovania a novej skúsenosti.
Prevencia užívania návykových látok

Rodičia môžu svojím prístupom riziko začatia užívania návykových látok počas letného obdobia u dieťaťa výrazne minimalizovať. Prevencia zo strany rodiny a školských inštitúcií by však mala byť výraznejšia už na konci jarného obdobia.

  • ZAUJÍMAJTE SA – Vždy, keď je to možné, uistite sa, že vy alebo iná dospelá zodpovedná osoba je prítomná alebo má dohľad nad letnými aktivitami detí. Odporúčame zabezpečiť dieťaťu celodenný, štruktúrovaný, pozitívny program.
  • MONITORUJTE – V prípade, že nemôžete byť fyzicky prítomní, majte vedomosť kde a s kým vaše deti trávia voľný čas. Nebojte sa dieťaťu zatelefonovať, napísať správu alebo si za tým účelom zdieľať informácie s ostatnými rodičmi.
  • STANOVTE OČAKÁVANIA – Rozprávajte sa s deťmi o pravidlách a vašich očakávaniach ohľadom správania a hovorte deťom o následkoch užívania návykových látok. Nájdite si tiež čas na večerný rozhovor s dieťaťom o tom, aký malo deň a čo zažilo.
  • BUĎTE VZOROM – Zamerajte sa na odstránenie rizikových činiteľov v rodine. Dospelí by nemali konzumovať tabak, alkohol a iné návykové látky. Vhodné je tiež redukovať hádky medzi rodičmi a vytvárať harmonické rodinné prostredie pre zdravý vývoj detí.
  • VŠÍMAJTE SI – Všímajte si dlhšie zmeny v správaní dieťaťa, napríklad stratu záujmov, fajčenie, pitie, agresivitu, uzavretosť, klamanie, neskoré príchody domov, zmeny nálad dieťaťa, zhoršený prospech v škole, únavu, podozrivé predmety a neznámu spoločnosť na sociálnych sieťach či v realite.

Závislosť vzniká postupne, je to proces, nie stav. Závislý stráca vnútornú slobodu a možnosť voľby. Prevencia je esenciálna. Snažme sa k mladému človeku, a to aj v rámci prevencie, pristupovať so snahou o otvorenú a rovnocennú diskusiu, na princípe empatie a rešpektu s cieľom porozumieť jeho vnútornému svetu. Na závislosť je v mnohých prípadoch naviazaná spoluzávislosť, ktorá môže viesť k cyklicky opakujúcemu sa javu a vplývať na život celej rodiny.

Nemôžeme sa vrátiť späť a zmeniť začiatok, ale môžeme začať tam, kde sme teraz a zmeniť koniec.

Zdroje:

GATEWAY FOUNDATION
NCZI /Národné centrum zdravotníckych informácií/
NIDA /National Institute on Drug Abuse, USA/
TASR /Tlačová agentúra Slovenskej republiky/
UNODC /Úrad OSN pre drogy a kriminalitu/


Článok napísala:
Mgr. et Mgr. Lenka Besedová,
Misijná a charitatívna pracovníčka
Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o