Raná starostlivosť

Vytvorenie funkčných modelov ranej starostlivosti vo vylúčených komunitách je predpokladom komplexného prístupu k dosiahnutiu inklúzie.

Formy ranej starostlivosti sa v našej organizácii vyvíjali postupne odrážajúc sociodemografický vývoj komunity, naše skúsenosti a najmä potreby rodín a detí. Prvým úspešným modelom bol pilotný projekt Predprimárneho vzdelávania pre deti vo veku od 4 – 6 rokov. Prvé zariadenie tohto typu prevádzkované na Slovensku sa zameriavalo na rozvoj kognitívneho, poznávacieho procesu a rozvoj identity u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt bol ocenený v rámci Benchmarkingu IA MPSVaR v roku 2015 ako najlepšie komunitné centrum a príklad dobrej praxe v tejto oblasti

Neskôr sme sa zamerali na holistický model sprevádzania a mentoringu mladých matiek s deťmi z málo podnetného prostredia v oblasti zodpovedného rodičovstva, zdravého životného štýlu, bezporuchového fungovania rodiny, prevencie vzniku sociálno-patologických javov a prevzatia zodpovednosti za svoj sociálny status vytvorením platformy sociálneho materského klubu. Raná včasná intervencia zahŕňala mapovanie a diagnostiku správneho vývinu detí.

V súčasnosti sa zameriavame na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne detí z málo podnetného prostredia a podporu realizácie žien z marginalizovanej komunity v spoločnosti prostredníctvom pôsobenia asistentiek raného vzdelávania priamo v rodine dieťaťa, v jeho prirodzenom prostredí. Cieľom je, aby dieťa v rozsahu svojich osobnostných predpokladov získalo v každom štádiu veku primeranú fyzickú (perceptuálno-motorickú), psychickú (kognitívnu) a sociálnu (sociálno-emocionálnu) samostatnosť. Náplň práce asistentiek raného vzdelávania korešponduje a ďalej rozvíja prirodzený kultúrny status a danosti žien, konkrétne raná starostlivosť, vzdelávanie detí ako aj posilnenie a rozvoj rodičovských zručností. Jedným z prvých krokov bolo vzdelávanie a supervízia asistentiek raného vzdelávania prostredníctvom mentorov na báze postupov a techník vychádzajúcich z vlastnej autorskej publikácie Šlabikár starostlivosti o dieťa – Pomôcka pre matky zo sociálne znevýhodneného prostredia na báze Montessori metódy.

V záujme občianskej participácie, dosiahnutia rovnosti príležitostí a inklúzie tým podporujeme uplatnenie sa žien zo znevýhodneného prostredia v spoločnosti a na trhu práce. Zvyšovaním zamestnanosti sa zlepšuje ekonomický status a kvalita života rodiny, komunita nachádza pozitívne vzory hodné nasledovania.

Projekt Rozvoj rómskych detí rovnako sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.