Raná starostlivosť

Vytvorenie funkčných modelov ranej starostlivosti vo vylúčených komunitách je predpokladom komplexného prístupu k dosiahnutiu inklúzie.

Formy ranej starostlivosti sa v našej organizácii vyvíjali postupne odrážajúc sociodemografický vývoj komunity, naše skúsenosti a najmä potreby rodín a detí. Prvým úspešným modelom bol pilotný projekt Predprimárneho vzdelávania pre deti vo veku od 4 – 6 rokov. Prvé zariadenie tohto typu prevádzkované na Slovensku sa zameriavalo na rozvoj kognitívneho, poznávacieho procesu a rozvoj identity u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt bol ocenený v rámci Benchmarkingu IA MPSVaR v roku 2015 ako najlepšie komunitné centrum a príklad dobrej praxe v tejto oblasti

Neskôr sme sa zamerali na holistický model sprevádzania a mentoringu mladých matiek s deťmi z málo podnetného prostredia v oblasti zodpovedného rodičovstva, zdravého životného štýlu, bezporuchového fungovania rodiny, prevencie vzniku sociálno-patologických javov a prevzatia zodpovednosti za svoj sociálny status vytvorením platformy sociálneho materského klubu. Raná včasná intervencia zahŕňala mapovanie a diagnostiku správneho vývinu detí.

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne detí z málo podnetného prostredia, rovnaký prístup a podpora realizácie žien z marginalizovanej komunity v spoločnosti je našou dlhodobou prioritou.

V súčasnosti realizujeme projekt Rozvoj rómskych detí rovnako 2, ktorého cieľom je podpora a poskytovanie služieb ranej starostlivosti deťom vo veku 0 až 6 rokov v marginalizovaných rómskych komunitách a v prostredí generačnej chudoby ako predpoklad zvýšenia podielu týchto detí zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní prostredníctvom pôsobenia asistentiek ranej starostlivosti so znalosťou jazyka a miestnych podmienok priamo v rodine dieťaťa, v jeho prirodzenom prostredí. Našou ašpiráciou je tiež hľadanie nových techník a prístupov v práci s deťmi a ich rodičmi pri rozvíjaní rodičovských zručností a spôsobilostí a zároveň kontinuálne nadviazať na príklady dobrej praxe z predchádzajúceho projektu Rozvoj rómskych detí rovnako realizovanom v období rokov 2022 – 2023. Zníži sa tak podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, zníži sa socioekonomický vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov a podporí sa rovný prístup vo výchove a vzdelávaní. Prispievame tak k prelomeniu generačnej reprodukcie chudoby a odstráneniu bariér prekážajúcich začleneniu detí z týchto prostredí do hlavného vzdelávacieho prúdu s premisou uľahčiť aj ich začlenenie na trh práce a do spoločnosti ako takej.

V záujme občianskej participácie, dosiahnutia rovnosti príležitostí a inklúzie tiež aktivitami projektu podporujeme uplatnenie sa žien zo znevýhodneného prostredia v spoločnosti a na trhu práce.

Projekt je financovaný Európskou úniou NextGenerationEU z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Cieľom projektu pod názvom Rozvoj rómskych detí rovnako 2 v trvaní od 1. 3. 2024 – 28. 2. 2026 je podpora a poskytovanie služieb ranej starostlivosti v marginalizovaných rómskych komunitách (ďalej „MRK“) a v prostredí generačnej chudoby prostredníctvom 3 asistentiek ranej starostlivosti na plný úväzok pre minimálne 30 klientov (detí a/alebo tehotných žien) zapojených do programu ranej starostlivosti.
Odstránenie existujúcich bariér a včasná stimulácia dieťaťa v ranom veku pomôžu k zvýšeniu podielu detí z MRK a z prostredia generačnej chudoby zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní. Obdobie prvých troch až šiestich rokov života dieťaťa je z hľadiska rozvoja jeho emocionálnych, mentálnych a psychomotorických schopností a jeho úspešnej socializácie kritické. Prácou s deťmi v ranom veku, ich rodičmi a tehotnými ženami je možné deti lepšie pripraviť na vstup do formálneho predprimárneho vzdelávania, čím výzva priamo napomáha naplneniu cieľov Reformy 1/K6. Projekt napomôže nastaviť služby ranej starostlivosti v prostredí MRK a generačnej chudoby udržateľným spôsobom a tým prispieť k prelomeniu generačnej reprodukcie chudoby a odstráneniu bariér prekážajúcich začleneniu detí z týchto prostredí do hlavného vzdelávacieho prúdu a tým uľahčiť aj ich začlenenie na trh práce a do spoločnosti ako takej.
Dôraz je kladený na zapojenie žien priamo z komunity ovládajúcich jej jazyk a miestne podmienky, ktoré absolvujú kvalitné školenie a mentoring. Podpora služieb ranej starostlivosti zároveň posilní rovnosť žien a mužov v MRK, a to rozvojom čitateľskej gramotnosti a rodičovských zručností matiek, ktorým sa tým zvýši sebavedomie a odhodlanie uplatniť sa na trhu práce po rodičovskej dovolenke. Miestom realizácie projektu je mesto Handlová.
Aktivity projektu tvoria súhrn úloh asistentov ranej starostlivosti, mentorov a supervízorov. Hlavnými aktivitami sú poskytovanie služieb ranej starostlivosti pre deti, organizovanie stretnutí rodičovského klubu, poskytovanie praktickej podpory a konzultácií pre asistentov ranej starostlivosti, zabezpečenie ich úvodného a priebežného vzdelávania a poskytovanie odborného a metodického vedenia projektu, monitorovanie kvality programu a vyhotovenie kvalitatívnej hodnotiacej správy o dopade projektu. Podporné aktivity pre realizáciu projektu sú publicita projektu a riadenie a administrácia projektu.
Celková maximálna výška oprávnených výdavkov z prostriedkov mechanizmu: 194 400,00 EUR.
„Projekt je financovaný Európskou úniou NextGeneration EU z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.“

Program vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z MRK vo veku 0 až 3 roky sa realizoval v rámci projektu Rozvoj rómskych detí rovnako v čase 7/2022 – 6/2023 prostredníctvom troch asistentiek raného vzdelávania z MRK. Projekt bol podporený z ESF sumou NFP vo výške 48 575,02 eur. Riadiacim orgánom je MPSVaR SR, sprostredkovateľským orgánom MV SR. Výsledkom projektu je:

• zvýšenie zamestnanosti žien z MRK prostredníctvom tvorby pracovných miest pre 3 ARV,
• zvýšenie vzdelanostnej úrovne 31 detí z MRK vo veku 0 až 3 roky v okrese Prievidza
• zvýšenie schopností a skvalitnenie zručností pri výchove detí u 24 matiek navštevujúcich rodičovský klub.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“