Zdroj: https://www.freepik.com/

PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA – Ako pomôcť závislému členovi rodiny

Napísané dňa: 30. januára 2022

Súčasná realita je spojená s preukázateľným nárastom psychických problémov v dôsledku izolácie, stresu a zmeny životných návykov. Pandémia COVID-19 poukázala na osobitné potreby ľudí trpiacich závislosťou, náchylnosť niektorých jednotlivcov v našich komunitách na problémy s drogami. Rastie množstvo rizikových faktorov, ktoré sa podieľajú na vzniku závislostí. Zvýšená pozornosť sa venuje pitiu alkoholu v súvislosti so saturáciou potrieb, zvládaním stresových situácií, ktoré môže viesť k nadmernému požívaniu alkoholu až vzniku závislosti. Psychologička pôsobiaca v ambulancii klinického psychológa Mgr. Renáta Botková Vám v článku priblíži, ako spoznať prejavy závislosti a akú úlohu zohráva rodinné prostredie pri liečbe závislosti. Dozviete sa tiež, ako komunikovať so závislým človekom a čo znamená pojem spoluzávislosť.

Závislosť patrí medzi duševné ochorenie, ktoré je v dnešnej dobe pomerne bohato zastúpené. Poznáme rôzne druhy závislostí, či už látkové (alkoholizmus, toxikománia…) ako aj nelátkové (gamblerstvo). Spájajú ich však dôsledky, ktorými oba typy vplývajú na kvalitu života jedinca, ktorý závislosťou trpí, ako aj jeho rodiny a celého blízkeho okolia.

Ako spoznať prejavy závislosti?

Príznakov, ktoré môžu naznačovať závislosť je mnoho. Medzi najbežnejšie patria výkyvy nálad, podráždenosť, negativizmus, agresívne reakcie, ale aj akékoľvek netypické správanie či iné zvláštnosti v prejave človeka.

Závislý človek sa často izoluje, od rodiny, od svojho okolia, priateľov a známeho okruhu svojich blízkych a taktiež postupne upúšťa od svojich záujmov. Často pôsobí unavene, vyčerpane či ospalo. Nie je zriedkavé, že ho pristihnete pri klamstve alebo akomkoľvek predstieraní, môže využívať rôzne zámienky aj výhovorky, dá sa povedať, že stráca na dôveryhodnosti, nemôžete sa naňho spoľahnúť, čo sa spája aj so stratou rôznych osobných vecí ako dokladov, mobilných telefónov, kľúčov… U detí či mladistvých je typická absencia v škole vo forme záškoláctva, či rapídne zhoršenie prospechu, strata koncentrácie aj schopnosti udržať pozornosť. Dospelí zvyknú absentovať v práci, najmä vo forme nečakaných záhaliek. Tiež je možné, že si všimnete miznutie peňazí v domácnosti, na účte môže stav skĺznuť do mínusových čísiel, závislý človek si môže až priveľmi často peniaze požičiavať. Okrem financií môže z domácnosti miznúť alkohol či lieky alebo naopak môžete nájsť rôzne nástroje a „pomôcky“ na užívanie drog. Telesné prejavy ako zvýšená chorobnosť, úrazovosť, strata chuti do jedla, výrazný úbytok na váhe, znížená svalová sila, či stopy po vpichoch alebo rozšírenie zreníc, nadmerné potenie a podobne sú pomerne časté prejavy, ak človek nadužíva psychoaktívne látky.

O závislosti určite hovoríme, ak sa u človeka objavuje silná túžba, tzv. baženie, ak má problém v kontrole požívanej látky (napr. nemá mieru pri konzumácii alkoholu), ak sa objavujú telesné odvykacie stavy, čo znamená, že si človek napr. musí dať ráno znova pohárik alkoholu, aby jeho nepríjemné prejavy ustali alebo zoslabli (tras, nevoľnosť…). Postupne začína narastať tolerancia k účinkom látky, čo znamená, že na to, aby psychoaktívna látka vyvolala účinok, musí jej závislý skonzumovať v oveľa väčších množstvách než bežný človek, často v takých, ktoré by iného zneschopnili. Závislý sa stáva postupne zameraný len na konzum a získanie „svojej látky“ a je k tomu schopný obetovať maximum svojho času aj na úkor zanedbávania najrôznejších povinností, voľnočasových aktivít či času tráveného s rodinou.

Ak je človek závislý, konzumuje alkohol či iné látky aj napriek tomu, že ich užívanie má na neho jasne negatívny dopad vo forme škodlivých dôsledkov (poškodenie pečene, depresia…) alebo iné dôsledky, ktoré si dotyčný aj sám uvedomuje. Tiež môže dané skutočnosti navonok bagatelizovať či popierať.

Akú úlohu zohráva rodinné prostredie pri liečbe závislosti a čo sa skrýva za pojmom spoluzávislosť?

Spoluzávislosť je patologický vzťah blízkeho človeka k osobe, ktorá je závislá na návykovej látke. Sústredí sa na pomoc závislému do takej miery, že stráca svoju identitu. Zároveň svojím správaním, nechtiac a s dobrým úmyslom, umožňuje závislému zotrvať v závislom konaní. Emócie, prežívanie, správanie, postoje a vzťahy spoluzávislej osoby k iným sú ovplyvnené správaním, prežívaním a postojmi závislého. Tiež môže byť prítomná aj snaha pomôcť sa závislému vymaniť spod užívania, s čím sa samozrejme spája aj jeho neustála kontrola a teda, že robíš, cítiš a myslíš za neho.

Ak máte podozrenie, že váš blízky má problém so závislosťou určite sa vyhnite popieraniu tohto stavu, nebojte sa ho konfrontovať a prediskutovať s ním daný stav. Pristupujte k nemu však s láskou a starosťou, snažte sa nezačať rozhovor výčitkami. Určite vyhľadajte odborníka, pretože on vám pomôže nahliadnuť do všetkých potrebných informácií. Nezabudnite však na to, že ak chcete byť pre druhého oporou, musíte byť v dobrej psychickej aj fyzickej kondícii hlavne vy.

Nemusíte obetovať veci, ktoré vás v živote robia šťastnými iba kvôli vášmu blízkemu. Práve naopak. Keď budete schopný udržať v živote rovnováhu, pomôžete tým obom. Pomoc závislej osobe bude vyžadovať vašu toleranciu. Keď však odmieta pri liečbe spolupracovať, začne vás citovo vydierať, alebo dokonca psychicky či fyzicky týrať, vaša ochota situáciu znášať už nikam nepovedie. Stanovte si pevné hranice toho, čo ste ešte ochotný zvládnuť a neustupujte od nich. Niekedy je pre záchranu vášho života a životov vašich blízkych potrebné odísť, resp. prenechať im zodpovednosť za ich spôsob života, čo znamená aj znášanie dôsledkov svojho konania.

„Nezabudnite však na to, že ak chcete byť pre druhého oporou, musíte byť v dobrej psychickej aj fyzickej kondícii hlavne vy. Keď budete schopný udržať v živote rovnováhu, pomôžete tým obom.“ ????


Článok napísala:
Mgr. Renáta Botková, psychologička pôsobiaca v ambulancii klinického psychológa