Prointegračné programy

Cieľom neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ je tiež poskytovať účinnú podporu najmä v oblasti dodržiavania základných ľudských práv minoritných skupín ako aj v oblasti vytvárania medzikultúrneho dialógu a prointegračnej klímy v spoločnosti. Upozorňujeme na podstatné témy a aspekty ľudského spolunažívania ako je tolerancia, rovnosť, rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia. Za tým účelom spolupracujeme s mimovládnymi organizáciami, s orgánmi štátnej správy, záujmovej a miestnej samosprávy. Vďaka našim aktivitám zaznamenávame znižovanie prejavov neznášanlivosti a tenzií, odstraňovanie predsudkov a stereotypov, vnímanie zodpovednosti každého z nás za svet, v ktorom žijeme. Organizácia od svojho vzniku realizovala úspešné antidiskriminačné programy ako Ten motýľ je Váš, edukatívne hudobno-tanečné podujatie Duša komunity, vianočné charitatívne podujatie Duša Prievidze – Majorita pre minoritu, autorský kalendár Na ceste a autorskú knižnú publikáciu Romane džuvľa andre tavibňaskeri – Rómske ženy v kuchyni s odkazom spolupatričnosti a prijatia inakosti, ako aj kultúrne podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.

Podujatie realizované v roku 2009 predstavovalo prvý antidiskriminačný program na úrovni mesta Prievidza, ktorým sa otvorila diskusia o rôznych prejavoch diskriminácie a rasovej neznášanlivosti s dôrazom na dôležitosť tolerancie medzi ľuďmi. Zapojením celého mesta Prievidza vzniklo umelecké dielo jedinečného charakteru, ktoré bolo zapísané do knihy slovenských rekordov, či do rozlohy, použitého materiálu, ale i zapojených škôl, občianskych združení, či obyvateľov mesta Prievidza. V ten deň mohol každý na hlavnej pošte v Prievidzi získať originálnu pečiatku, ktorej autorom bol akademický maliar p. Rudolf Cigánik. Následne táto pečiatka putovala do Poštového múzea v Banskej Bystrici, za čo sme získali od predsedu filatelistov Pamätný list.

Autorský kalendár Na ceste vychádza z esenciálnej premisy a to, že všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Obsahovo napĺňa poslanie našej organizácie v oblasti účinnej podpory pri presadzovaní rovnosti príležitostí a predchádzaní diskriminácii. Prostredníctvom medzikultúrneho dialógu vedieme ľudí k videniu sveta v novej perspektíve prijatia inakosti. Kalendár je vyjadrením nášho postoja a hodnôt, krokom ku zmene, posolstvom nového myslenia bez predsudkov, mostom porozumenia s majoritnou spoločnosťou. Na fotografiách prestavujeme generáciu mladých ľudí vychádzajúcu z komfortnej zóny stereotypného myslenia spoločnosti, pozerajúcu sa na svet novými očami.
Kalendár si môžete stiahnuť alebo si môžete pozrieť krst kalendára v reportáži.

Autorská knižná publikácia Romane džuvľa andre tavibňaskeri – Rómske ženy v kuchyni vznikla v spolupráci so ženami z rómskej komunity v Prievidzi, s ašpiráciou naplniť základný predpoklad na ceste k porozumeniu, prijatiu inakosti a napokon k začleneniu Rómov do väčšinovej spoločnosti a tým je poznanie kultúry, scitlivovanie spoločnosti a skúsenosť búrajúca strach z neznámeho. Publikácia obsahujúca 13 receptov tradičných rómskych jedál, ktoré sú súčasťou života a kultúry Rómov žijúcich na Hornej Nitre, v sebe nesie pozitívny odkaz spolupatričnosti a prijatia inakosti. Autorská knižná publikácia bola uvedená do života na slávnostnom krste, posypaním zemou so slovami Eleny Lackovej: „Kaj te dživas jekhe avreha sar odi kaľi phuv le kale mareha. – Nech žijeme jeden s druhým ako tá čierna zem s čiernym chlebom. Bez ohľadu na to, či je niekto biely alebo čierny“. Krst sa uskutočnil 21. júna 2023 v Prievidzi za účasti pozvaných hostí. Krstnou mamou sa stala pani Henrieta Sujová, štátna radkyňa Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Na príprave publikácie sa priamo podieľali ženy žijúce v rómskej komunite v Prievidzi poskytnutím tradičných rodinných receptov, prípravou jedál a odovzdaním rómskej múdrosti. Vydanie uvedenej publikácie je súčasťou prointegračného a antidiskriminačného programu neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, ktorá dlhodobo pôsobí v regióne Hornej Nitry a mesta Prievidza ako platforma pre šírenie porozumenia a tolerancie s víziou vytvorenia harmonickej spoločnosti bez rozdielov. Krst publikácie si môžete pozrieť v reportáži a prečítať v článku

Naša organizácia sa aktívne podieľa na tvorbe politík ako člen koalície Roma Civil Monitor (RCM). Po prijatí Strategického rámca EÚ pre Rómov pre rovnosť, začlenenie a participáciu (EURSF) a na podnet Európskeho parlamentu, Európska komisia spustila iniciatívu Roma Civil Monitor pre obdobie 2021 – 2025 pod plným názvom „Prípravná akcia – Rómsky občiansky monitoring – Posilnenie kapacít a zapojenie rómskej a prorómskej občianskej spoločnosti do monitorovania a hodnotenia politiky“. Cieľom tejto iniciatívy je zapojiť najmenej 90 rómskych a prorómskych organizácií občianskej spoločnosti a jednotlivcov z 26 členských štátov EÚ do monitorovania a podávania správ najmä o národných rómskych strategických rámcoch členských štátov, ale aj iných politikách týkajúcich sa Rómov. Iniciatíva prispeje k budovaniu kapacít národných rómskych a prorómskych občianskych spoločností a poskytne im systematickú podporu pri zapájaní sa do dialógu, obhajoby a spolupráce s národnými zainteresovanými stranami. V súlade s EURSF je cieľom iniciatívy RCM 2021 – 2025 vybudovať kapacity organizácií rómskej občianskej spoločnosti, aby prispeli k monitorovaniu národných stratégií uplatňovaním metodiky zdola nahor založenej na miestnych znalostiach a skúsenostiach s cieľom ovplyvňovať národné rozhodnutia, ktoré budú efektívne odrážať potreby rómskych komunít.

Monitorovacia správa občianskej spoločnosti o kvalite Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 na Slovensku.