Prointegračné programy

Cieľom neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ je tiež poskytovať účinnú podporu najmä v oblasti dodržiavania základných ľudských práv minoritných skupín ako aj v oblasti vytvárania medzikultúrneho dialógu a prointegračnej klímy v spoločnosti. Upozorňujeme na podstatné témy a aspekty ľudského spolunažívania ako je tolerancia, rovnosť, rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia. Za tým účelom spolupracujeme s mimovládnymi organizáciami, s orgánmi štátnej správy, záujmovej a miestnej samosprávy. Vďaka našim aktivitám zaznamenávame znižovanie prejavov neznášanlivosti a tenzií, odstraňovanie predsudkov a stereotypov, vnímanie zodpovednosti každého z nás za svet, v ktorom žijeme. Organizácia od svojho vzniku realizovala úspešné antidiskriminačné programy ako Ten motýľ je Váš, edukatívne hudobno-tanečné podujatie Duša komunity, vianočné charitatívne podujatie Duša Prievidze – Majorita pre minoritu, autorský kalendár Na ceste a autorskú knižnú publikáciu Romane džuvľa andre tavibňaskeri – Rómske ženy v kuchyni s odkazom spolupatričnosti a prijatia inakosti, ako aj kultúrne podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.

Autorská knižná publikácia Romane džuvľa andre tavibňaskeri – Rómske ženy v kuchyni vznikla v spolupráci so ženami z rómskej komunity v Prievidzi, s ašpiráciou naplniť základný predpoklad na ceste k porozumeniu, prijatiu inakosti a napokon k začleneniu Rómov do väčšinovej spoločnosti a tým je poznanie kultúry, scitlivovanie spoločnosti a skúsenosť búrajúca strach z neznámeho. Publikácia obsahujúca 13 receptov tradičných rómskych jedál, ktoré sú súčasťou života a kultúry Rómov žijúcich na Hornej Nitre, v sebe nesie pozitívny odkaz spolupatričnosti a prijatia inakosti. Autorská knižná publikácia bola uvedená do života na slávnostnom krste, posypaním zemou so slovami Eleny Lackovej: „Kaj te dživas jekhe avreha sar odi kaľi phuv le kale mareha. – Nech žijeme jeden s druhým ako tá čierna zem s čiernym chlebom. Bez ohľadu na to, či je niekto biely alebo čierny“. Krst sa uskutočnil 21. júna 2023 v Prievidzi za účasti pozvaných hostí. Krstnou mamou sa stala pani Henrieta Sujová, štátna radkyňa Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Na príprave publikácie sa priamo podieľali ženy žijúce v rómskej komunite v Prievidzi poskytnutím tradičných rodinných receptov, prípravou jedál a odovzdaním rómskej múdrosti. Vydanie uvedenej publikácie je súčasťou prointegračného a antidiskriminačného programu neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, ktorá dlhodobo pôsobí v regióne Hornej Nitry a mesta Prievidza ako platforma pre šírenie porozumenia a tolerancie s víziou vytvorenia harmonickej spoločnosti bez rozdielov. Krst publikácie si môžete pozrieť v reportáži a prečítať v článku

Autorský kalendár Na ceste vychádza z esenciálnej premisy a to, že všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Obsahovo napĺňa poslanie našej organizácie v oblasti účinnej podpory pri presadzovaní rovnosti príležitostí a predchádzaní diskriminácii. Prostredníctvom medzikultúrneho dialógu vedieme ľudí k videniu sveta v novej perspektíve prijatia inakosti. Kalendár je vyjadrením nášho postoja a hodnôt, krokom ku zmene, posolstvom nového myslenia bez predsudkov, mostom porozumenia s majoritnou spoločnosťou. Na fotografiách prestavujeme generáciu mladých ľudí vychádzajúcu z komfortnej zóny stereotypného myslenia spoločnosti, pozerajúcu sa na svet novými očami.
Kalendár si môžete stiahnuť alebo si môžete pozrieť krst kalendára v reportáži.

Podujatie realizované v roku 2009 predstavovalo prvý antidiskriminačný program na úrovni mesta Prievidza, ktorým sa otvorila diskusia o rôznych prejavoch diskriminácie a rasovej neznášanlivosti s dôrazom na dôležitosť tolerancie medzi ľuďmi. Zapojením celého mesta Prievidza vzniklo umelecké dielo jedinečného charakteru, ktoré bolo zapísané do knihy slovenských rekordov, či do rozlohy, použitého materiálu, ale i zapojených škôl, občianskych združení, či obyvateľov mesta Prievidza. V ten deň mohol každý na hlavnej pošte v Prievidzi získať originálnu pečiatku, ktorej autorom bol akademický maliar p. Rudolf Cigánik. Následne táto pečiatka putovala do Poštového múzea v Banskej Bystrici, za čo sme získali od predsedu filatelistov Pamätný list.

Naša organizácia sa aktívne podieľa na tvorbe politík ako člen koalície Roma Civil Monitor (RCM). Po prijatí Strategického rámca EÚ pre Rómov pre rovnosť, začlenenie a participáciu (EURSF) a na podnet Európskeho parlamentu, Európska komisia spustila iniciatívu Roma Civil Monitor pre obdobie 2021 – 2025 pod plným názvom „Prípravná akcia – Rómsky občiansky monitoring – Posilnenie kapacít a zapojenie rómskej a prorómskej občianskej spoločnosti do monitorovania a hodnotenia politiky“. Cieľom tejto iniciatívy je zapojiť najmenej 90 rómskych a prorómskych organizácií občianskej spoločnosti a jednotlivcov z 26 členských štátov EÚ do monitorovania a podávania správ najmä o národných rómskych strategických rámcoch členských štátov, ale aj iných politikách týkajúcich sa Rómov. Iniciatíva prispeje k budovaniu kapacít národných rómskych a prorómskych občianskych spoločností a poskytne im systematickú podporu pri zapájaní sa do dialógu, obhajoby a spolupráce s národnými zainteresovanými stranami. V súlade s EURSF je cieľom iniciatívy RCM 2021 – 2025 vybudovať kapacity organizácií rómskej občianskej spoločnosti, aby prispeli k monitorovaniu národných stratégií uplatňovaním metodiky zdola nahor založenej na miestnych znalostiach a skúsenostiach s cieľom ovplyvňovať národné rozhodnutia, ktoré budú efektívne odrážať potreby rómskych komunít.

Monitorovacia správa občianskej spoločnosti o kvalite Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 na Slovensku.