Práca s deťmi a mládežou

V optike princípov sociálnej spravodlivosti pre mladých ľudí, a najmä tých s nedostatkom príležitostí, zo znevýhodnených prostredí alebo zo zraniteľných a marginalizovaných skupín, naša organizácia realizuje nízkoprahový klub pre mládež ako súčasť systematickej práce s mládežou. Jeho vízia a strategické ciele vytvárajú platformu pre získanie vedomostí a kompetencií s predpokladom stať sa aktívnymi a angažovanými občanmi s pocitom európskej spolupatričnosti. Platforma má za cieľ vytvoriť jednotu mládeže na segregovanom sídlisku, vytvárať priestor pre nápady a aktivizáciu mladých ľudí, podporiť ich pri organizovaní vecí pre seba a iných a dokázať spolupracovať.

Touto iniciatívou tiež upozorňujeme na štrukturálne, kultúrne a individuálne bariéry, ktoré znemožňujú mladým ľuďom participovať na verejnom dianí. V súlade so Strategickým plánom práce s deťmi, mládežou a mladými dospelými so zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu na roky 2022 – 2027, touto platformou podporujeme účasť mládeže na demokratickom živote, jej spoločenskú a občiansku angažovanosť. Na báze princípov komplementarity a synergie, odrážajúc spoločenskú potrebu pri práci s mládežou sa aktivity nízkoprahového klubu zameriavajú na 5 oblastí: Výchova a nadobúdanie kľúčových kompetencií, Podpora rodičovstva a adaptácie detí, Zdravie a prevencia, Udržateľná a zelená budúcnosť, Inklúzia a participácia. Všetky aktivity sú realizované na dobrovoľnej báze v súlade so zásadami nízkoprahovosti. Cieľom je vytváranie príležitostí pre stretávanie sa, výmenu skúseností, kreovanie sociálnych väzieb, čím sa búrajú bariéry, predsudky a stereotypné myslenie.

Vďaka podpore z dotácií Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže tak môžeme venovať náležitú pozornosť mladým ľuďom, ich prepájaniu s majoritou a posilňovaniu ich postavenia v spoločnosti.