Poradensko – prevenčná činnosť

Poradenstvo a prevencia sú dôležitými piliermi sociálnej práce a ochrany sociálnych práv. SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb ako etablovaná organizácia v roku 2019 postupne rozšírila svoje pôsobenie založením Centra poradensko – sociálnych služieb a prevencie, zariadenia OÁZA so zameraním na oblasť závislosti a spoluzávislosti. Unikátnosť tejto nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu spočívala v komplexnej pomoci nielen závislému, ale celej rodine, ktorá je častokrát existenčne zasiahnutá vzniknutou situáciou závislého a stáva sa tak spoluzávislou. Od 1. júla 2021 sme v súlade s holistickým prístupom expandovali aj do sféry predchádzania a eliminovania diskriminácie poskytovaním komplexných služieb multidisciplinárnym tímom pracovníkov. Poskytujeme základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, právne poradenstvo, krízovú intervenciu, poradenstvo prostredníctvom telekomunikačných technológií a sprevádzanie klientov cieľových skupín v rámci okresu Prievidza.

Pomáhame jednotlivcom a skupinám ohrozeným diskrimináciou, chudobou a sociálnym vylúčením – nezamestnané osoby, osoby v hmotnej núdzi, osoby so zdravotným postihnutím, osoby s duševnou poruchou, závislé od návykových látok alebo návykových škodlivých činností a ich rodinní príslušníci. Všetky poskytované služby sú bezplatné a anonymné.

Cieľom projektu Predchádzanie diskriminácie s trvalým dopadom realizovanom v čase 7/2021 – 6/2023 bolo skvalitnenie a rozšírenie poskytovaných služieb za účelom predchádzať a eliminovať diskrimináciu a realizácia prednášok ako aktivity zameranej na zvýšenie informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsoboch ochrany pred ňou. Výsledkom projektu bolo:

• poskytovanie poradenstva pre 300 osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
• realizácia prednášok pre 1238 účastníkov, zameraných na nediskrimináciu.

Projekt bol podporený z ESF sumou NFP vo výške 196 662,95 eur. Riadiacim orgánom je MPSVaR SR.
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“