Poradensko – prevenčná činnosť

Poradenstvo a prevencia sú dôležitými piliermi sociálnej práce a ochrany sociálnych práv. SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb ako etablovaná organizácia v roku 2019 postupne rozšírila svoje pôsobenie založením Centra poradensko – sociálnych služieb a prevencie, zariadenia OÁZA so zameraním na oblasť závislosti a spoluzávislosti. Unikátnosť tejto nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu spočívala v komplexnej pomoci nielen závislému, ale celej rodine, ktorá je častokrát existenčne zasiahnutá vzniknutou situáciou závislého a stáva sa tak spoluzávislou. Od 1. júla 2021 sme v súlade s holistickým prístupom expandovali aj do sféry predchádzania a eliminovania diskriminácie poskytovaním komplexných služieb multidisciplinárnym tímom pracovníkov. Poskytujeme základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, právne poradenstvo, krízovú intervenciu, poradenstvo prostredníctvom telekomunikačných technológií a sprevádzanie klientov cieľových skupín v rámci okresu Prievidza.

Pomáhame jednotlivcom a skupinám ohrozeným diskrimináciou, chudobou a sociálnym vylúčením – nezamestnané osoby, osoby v hmotnej núdzi, osoby so zdravotným postihnutím, osoby s duševnou poruchou, závislé od návykových látok alebo návykových škodlivých činností a ich rodinní príslušníci. Všetky poskytované služby sú bezplatné a anonymné.

Projekt Prevencia diskriminácie s trvalým dopadom sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európske fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.