Zdroj: pikisuperstar on freepik.com

Otvárame Komunitné centrum Handlová

Napísané dňa: 15. apríla 2024

SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n.o. vznikla v roku 2007 s pôsobnosťou v regióne Hornej Nitry a mesta Prievidza. Od vzniku organizácie napĺňame poslanie spoločne meniť svet na lepšie miesto pre život v duchu hodnôt tolerancie, inklúzie a spájania. Nebyť len pozorovateľmi diania, ale aktívnou zmenou, ktorú chceme vidieť v spoločnosti. Na základe podnetu mesta Prievidza sme svoju činnosť zamerali na sociálne vylúčené skupiny obyvateľov a marginalizovanú rómsku komunitu v segregovanej časti mesta Prievidza, kde v roku 2009 vzniklo jedno z prvých nízkoprahových centier pre deti a rodiny na Slovensku, ktoré sa v roku 2014 pretransformovalo na komunitné centrum pre skupinu obyvateľov s reprodukovanou generačnou chudobou so zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu.

Intenzívna spolupráca s mestom Handlová bola zahájená v roku 2019 na základe súčinnosti pri realizácii projektu v oblasti poskytovania sociálnych služieb a kontinuálne pokračovala pri implementácii pilotného projektu RoRoDeRo (Rozvoj rómskych detí rovnako). Na základe úspešnosti projektu, dopytu vyplývajúceho z prieskumu medzi rómskymi matkami v meste Handlová a vychádzajúc z premisy nevyhnutnej potreby vytvorenia funkčných modelov ranej starostlivosti vo vylúčených komunitách ako predpokladu komplexného prístupu k dosiahnutiu inklúzie, sme zahájili realizáciu projektu RoRoDeRo 2. Z uvedeného prieskumu v meste Handlová vyplynula aj potreba a dôležitosť vykonávania komunitnej práce s rómskou komunitou. Predmetom ďalších rokovaní medzi našou organizáciou a vedením mesta Handlová bolo zapojenie sa do Národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá – Spolu pre komunity.

Vedenie mesta Handlová veľmi dobre pozná podmienky a problémy rómskych spoluobčanov v lokalite baníckej kolónie a je stotožnené s realizáciou integračných projektov na predchádzanie diskriminácii a poskytovanie účinnej podpory najmä v oblasti dodržiavania základných ľudských práv minoritných skupín ako aj v oblasti vytvárania medzikultúrneho dialógu a prointegračnej klímy v meste. Vedením mesta Handlová je komunitná práca chápaná ako nástroj na podporu osôb žijúcich v sociálne vylúčených lokalitách prostredníctvom prístupov rozvíjajúcich komunity, ktoré sú považované za účinné stratégie smerujúce k podpore svojpomoci a inklúzii na lokálnej úrovni. Podpora komunitnej práce v komunitných centrách stojí na dvoch pilieroch. Prvý prispieva k zmierňovaniu sociálneho napätia, resp. k sociálnej inklúzii a druhý sa snaží o riešenie sociálnych problémov priamo v miestach, kde vznikajú a s ľuďmi, ktorých sa týkajú. Komunitnú prácu však nesmieme chápať iba ako prácu v prostredí vylúčených komunít, pretože takto zacielená práca nesie v sebe riziko upevňovania segregácie svojou „exkluzivitou“ len pre ich obyvateľov. Naopak celý jej proces by mal napomáhať v rozvoji spolupráce medzi rôznymi skupinami obyvateľov a spoluúčasti marginalizovaných obyvateľov na veciach verejných aj mimo ich komunity. To si vyžaduje akceptáciu potrieb a postojov rôznych skupín obyvateľstva žijúcich v meste.

V decembri minulého roka bola podpísaná zmluva o nájme nebytových priestorov v ľavom krídle Základnej školy Morovnianska cesta, v januári až marci tohto roka prebiehali rekonštrukčné práce priestorov, ktoré boli po odchode predchádzajúceho nájomcu značne zdevastované. Finančne rekonštrukciu zabezpečilo mesto Handlová a v tejto súvislosti si dovoľujeme vyjadriť vďaku vedeniu mesta Handlová a mestskému zastupiteľstvu. Do rekonštrukčných a murárskych prác, maľovania, natierania okien, dverí, renovácie darovaného nábytku, umývania okien a sťahovania nábytku a materiálu sa zapojili aktivační pracovníci mesta Handlová, dobrovoľníci a ich rodinní príslušníci.

Dňa 8.3.2024 bola obojstranne podpísaná zmluva medzi našou organizáciou SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n.o. a MPSVR SR o vstupe Komunitného centra Handlová do Národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá – Spolu pre komunity. Komunitné centrum Handlová otvorí svoje brány k 1. máju 2024.

Všetkým, ktorí prešli cestu od úvodných rokovaní, podpísania zmlúv až po nadchádzajúce otvorenie Komunitného centra Handlová, patrí poďakovanie za ich prácu, aktivitu a neoblomnosť ísť za spoločným cieľom v prospech tých, ktorí pomoc a pochopenie potrebujú.

Komunitnému centru Handlová a jeho pracovníkom želáme veľa elánu a veľa aktívnych, spokojných klientov. Držme si všetci navzájom palce pri šírení poslania našej organizácie v ďalšom meste.


Autor :

Kolektív autorov SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n.o.