Zdroj: https://www.freepik.com/

Obdobie koronavírusu a duševné zdravie

Napísané dňa: 2. apríla 2022

Prežili sme dobu spojenú s koronavírusom, ktorá sa teraz prejavuje nárastom psychických problémov. Preto sa v spoločnosti dostáva do popredia vnímanie problémov zameraných na dôležitosť duševného zdravia a na prevenciu.

Náš multidisciplinárny tím odborníkov poskytuje sociálne poradenstvo pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré majú diagnostikovanú psychiatrickú diagnózu. Všimli sme si, že naši klienti ťažko vnímajú súčasné obdobie spojené s covidom. Zle prežívali izoláciu, čo nám táto doba priniesla.
Naši klienti potrebujú úplne iný prístup pomoci ako zdravá populácia a musí byť prispôsobený podľa individuálnych potrieb. Špecifickú pomoc v tejto dobe potrebujú aj rodinní príslušníci, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s osobou so zdravotným postihnutím. Počas poradenského procesu sa stretávame aj s rôznymi dezinformáciami, ktoré sú spojené s koronavírusom a preto musíme vysvetľovať rôzne témy v súvislosti s ochorením COVID-u. Pri práci s klientom sa venujeme pozitívnej motivácii a správnemu režimu dňa.

Pocity izolácie sa podpísali pod zhoršenie zdravotného stavu aj u našich detí, ktoré sa prejavujú rôznym druhom úzkosti a depresií. Sledujeme nárast psychických problémov v dôsledku stresu, izolácie a zmeny životného štýlu.

Osoby s duševnou poruchou svoj stav veľmi zle prežívajú, cítia nepohodu, utrpenie, klesá ich funkčnosť a kvalita života. Mnohí z nich sú ohrození sociálnym vyčlenením, chudobou, invalidizáciou, rozvojom a nepriaznivým priebehom ďalších psychosomatických ochorení. Za svoje ťažkosti sa hanbia, nechcú hovoriť ako sa cítia a to im bráni začať sa liečiť. Pacienti s diagnostikovanou psychickou poruchou veľakrát trpia aj rôznymi chronickými ochoreniami, ktoré sa dajú vhodnou liečbou čiastočne odstrániť.
Pre osoby s duševnou poruchou konečne svitá na lepšie časy! Minulý rok vznikla Rada vlády pre duševné zdravie, ktorá so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou a odborníkmi v oblasti psychiatrie spracovali novú Koncepciu zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria, kde sú bližšie vysvetlené princípy reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku.

Hlavným predpokladom na dosiahnutie cieľov reformy je zmena myslenia a prístupu pracovníkov poskytujúcich starostlivosť o duševné zdravie a vzájomná spolupráca so sociálnymi pracovníkmi. Preto je dôležité vytvoriť chýbajúce prepojenie zdravotníctva so sociálnymi službami. Súčasný systém starostlivosti nezabezpečuje dostatočnú podporu pacientov v ich prirodzenom prostredí.

Cieľom reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku je zmena systému poskytovania starostlivosti v odbore psychiatria. Táto zmena má byť súčasťou dvoch komplexnejších reforiem: reformy zdravotnej starostlivosti a reformy starostlivosti o duševné zdravie.

Až po ich vzájomnom prepojení sa dosiahne cieľ kvalitnejšej a dostupnejšej starostlivosti o duševné zdravie od prevencie rozvoja psychických porúch až po liečbu najťažších stavov.

Po implementácií reformy sa vytvorí efektívny, kvalitný a komplexný systém starostlivosti o ľudí so psychickými poruchami. Z reformy budú na prvom mieste profitovať naši klienti a spolu s nimi pozitívne zmeny pocítia aj ich rodinní príslušníci. Reforma sa odzrkadlí aj v našej práci s klientom.

Sociálno-poradenské služby budeme môcť vykonávať v lepších podmienkach a v koordinovanom systéme, ktorý bude adresnejšie zameraný na dosiahnutie cieľa, čo sa prejaví v lepšej kvalite života a stupni zotavenia. Osoba s duševnou poruchou môže žiť spokojný a kvalitný život napriek tomu, že sa nedokáže úplne vyliečiť zo svojho ochorenia. Zotavenie (recovery) znamená, že dokáže prekonať či prijať následky svojho ochorenia a vybudovať si nový zmysel života. Zmena systému starostlivosti ľudí s duševnou poruchou sa v širšom kontexte prejaví v zlepšení kondície celej spoločnosti.

Ak cítite, že sa potrebujete poradiť, obráťte sa na nás a spoločne sa pokúsime váš problém vyriešiť, pretože pomenovanie problému je už prvým krokom k úspechu.

Článok napísala:
PhDr. Adriana Karáseková,
sociálna pracovníčka