Neformálne vzdelávanie

Vzdelávanie je základným prostriedkom, akým môžeme zmeniť svet. Vzdelávať seba a odovzdávať poznatky iným vytvára mosty a stavebné kamene múdrej a uvedomelej spoločnosti.

Nezisková organizácia SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n.o. sa v rámci neformálneho vzdelávania zameriava na edukatívne aktivity pre deti, mládež a mladých dospelých, svojich zamestnancov a cezhraničnú spoluprácu. Súčasťou inovatívnej práce je aj autorstvo a tvorba vlastných metodík.

Vzdelávaním nášho tímu zvyšujeme úroveň poskytovaných sociálnych služieb smerom ku klientovi najmä v oblasti komunitnej práce, práce s rodinou, mládežou a osobami so zdravotným postihnutím, manažmentu, komunikácie, sieťovania, krízovej intervencie, sociálnej patológie, ranej starostlivosti ako aj v oblasti prevencie vyhorenia.