Na ceste za poznaním

Deti a mládež sú našou budúcnosťou, nielen pozorovatelia, ale súčasne tvorcovia prítomnosti.

V záujme zvyšovania kompetencií a zlepšovania života mladých ľudí realizujeme vzdelávanie detí a mládeže v oblastiach finančnej gramotnosti, zdravého životného štýlu, komunikácie v rovesníckych skupinách, školskom prostredí a záťažových situáciách ako aj scitlivovania v oblasti prijatia diverzity v spoločnosti a predchádzania extrémizmu a radikalizácii mládeže. Práve vzdelávanie búra štrukturálne, kultúrne a individuálne bariéry, ktoré znemožňujú mladým ľuďom participovať na verejnom dianí. Vzájomný dialóg podporuje účasť mládeže na demokratickom živote, jej spoločenskú a občiansku angažovanosť.

Je dôležité, aby mládež verila v budúcnosť, mala kritické myslenie, využila príležitosti a bola schopná rozlišovať. Práve nadobúdanie vedomostí a kompetencií je predpokladom pre vzdelanie a kritické myslenie – kľúčové slová novej generácie.