Komunitná práca

Poslanie komunitnej práce napĺňame najmä prostredníctvom dvoch komunitných centier v mestách Prievidza a Handlová.

Na Slovensku prvé, Komunitné centrum Prievidza, je umiestnené uprostred sociálneho sídliska v segregovanej časti mesta, v prirodzenom prostredí klienta. Je tvorené sociálnymi bytmi pre sociálne slabé, prevažne mladé rómske rodiny s deťmi v hmotnej núdzi. Komunitné centrum si získalo dôveru klientov a zaznamenáva vysokú návštevnosť aj napriek častej migrácii obyvateľov sídliska.

Komunitné centrum Handlová napĺňa účinnú stratégiu smerujúcu k podpore svojpomoci a inklúzii na lokálnej úrovni s ašpiráciou zlepšiť životné podmienky ako aj prointegračný potenciál ľudí žijúcich v lokalite „banícka kolónia“ v Handlovej.

Medzi najčastejšie problémy marginalizovaných komunít patrí vysoká nezamestnanosť, žiadne. resp. nedostatočné pracovné návyky a s tým súvisiaca generačne reprodukovaná chudoba, nedostatok financií, nízka úroveň základných životných návykov, veľká vzdialenosť od centra mesta, nedostatočná občianska vybavenosť, nedostatočná úroveň komunikácie v spisovnom slovenskom jazyku a vzdelanosti. Zaznamenávame tiež výskyt sociálno-patologických javov, dysfunkčnosť rodiny, predsudky a diskriminačné správanie zo strany majority.

Činnosť komunitného centra v oblasti sociálnej inklúzie je zameraná na obyvateľov žijúcich v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. Zahŕňa komunitné aktivity pre dospelých – materiálna a potravinová pomoc, komunitnú rehabilitáciu, sociálne poradenstvo, záujmovú činnosť a prevenčné aktivity pre deti a mládež a prípravu na vyučovací proces. Nevyhnutnou súčasťou komunitnej práce je podpora občianskej participácie, budovanie partnerstiev a zosieťovanie relevantných aktérov za účelom realizácie platformy pre medzirezortnú spoluprácu a návrhy pre tvorbu politík modelom zdola nahor s perspektívou prinášania sociálnych inovácií a tvorby vlastných metodík reflektujúcich lokálny kontext.

V roku 2019 bola činnosť nášho Komunitného centra Prievidza uvedená ako príklad dobrej praxe a stala sa súčasťou celoslovenskej rádiovej kampane v rámci OPĽZ.

Komunitné centrum prevádzkujeme vďaka implementácii národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá – Spolu pre komunity. Národný projekt koordinačne a odborne riadi výkon a poskytovanie komunitnej práce a odborných činností a aktivít v podporených subjektoch, čím prispieva k sociálnemu začleneniu a prevencii negatívnych dôsledkov a rizík sociálneho vylúčenia a zvyšuje dostupnosť sociálnych a podporných služieb so zreteľom na aktivizáciu, rozvoj alebo znovunadobudnutie sociálnych kompetencií užívateľa. V rámci poskytovania sociálnej služby Komunitné centrum je cieľom podpora vedúca k rozvoju celých komunít cieleným využívaním komunitných zdrojov. Špecifickým cieľom projektu je podpora aktívneho začlenenia s cieľom podporovať rovnosť príležitostí, nediskrimináciu a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti, najmä v prípade znevýhodnených skupín.

Komunitná práca je plánovaným intervenčným procesom smerujúcim k žiadanej sociálnej zmene v komunite na základe jej špecifických potrieb poskytovaním komplexných služieb realizovaná v intenciách hodnôt sociálnej spravodlivosti, participácie, rovnosti, učenia a kooperácie. Sociálna práca s komunitou zahŕňa z hľadiska svojej komplexnosti najmä sociálno – výchovný, vzdelávací, administratívny, zdravotný, organizačný a metodický aspekt.

Miesto poskytovania
Poslanie komunitnej práce napĺňame najmä prostredníctvom komunitného centra, ktoré je umiestnené uprostred sociálneho sídliska na periférii mesta Prievidza, zasadené do kontextu prirodzeného prostredia užívateľov sociálnych služieb. Účelom je poskytovať pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, preventívne aktivity, záujmovú činnosť, sociálne a kariérne poradenstvo s dôrazom na komunitnú rehabilitáciu. Komunitnú rehabilitáciu chápeme jednak ako koordinačnú prácu vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu, ale aj ako sieťovanie strategických aktérov s cieľom podpory sociálneho začleňovania vylúčených skupín.

Cieľová skupina
Činnosť komunitného centra v oblasti sociálnej inklúzie je zameraná na skupinu obyvateľov žijúcich v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. Naša pomoc smeruje k jednotlivcom a rodinám s deťmi ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením, ktoré charakterizuje dlhodobá nezamestnanosť, nedostatok financií, nízka úroveň základných životných návykov, nízka úroveň komunikácie v spisovnom Slovenskom jazyku a vzdelanosti, napäté vzťahy s majoritou. Cieľom je poskytovať kvalitnú odbornú podporu jednotlivcom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením vedúcu k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov ako aj zvýšeniu účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti. Stratégia na dosiahnutie cieľa je zameraná na presadzovanie žiadanej sociálnej zmeny v komunite, sociálnej inklúzie vo vzťahu k vylúčeným komunitám; podporu sociálnej kohézie a participatívnej demokracie na lokálnej úrovni; podporu medzietnického dialógu, rôznorodosti a tolerancie, elimináciu etnických predsudkov a stereotypov. Prostriedkom inkluzívnej stratégie je sieťovanie, osvetové aktivity, motivačné besedy pre mládež, nácvik zručnosti pre nezamestnaných, individuálny mentoring a tútoring založené na partnerskom vzťahu, zmocňovaní – empowerment a sprevádzaní – guidance, networking a vytvorenie siete vzájomnej pomoci, zapojenie dobrovoľníkov a neformálnych lídrov z komunity, posilnenie susedských vzťahov, rokovanie s predstaviteľmi formálnej moci, tvorba vlastných metodík, vytvorenie sídelnej participatívnej samosprávy presadzujúcej záujmy minoritnej spoločnosti.

Rozvojová vízia
Našou ambíciou je rozšíriť druhovú ponuku a zvyšovanie kvality vlastných sociálnych služieb tak, aby komplexnejšie pokrývali potreby komunity formou rozšírenia priestorov a otváracích hodín komunitného centra. Súčasťou vízie je podporiť prepojenosť rozličných druhov služieb aj nad rámec sociálnych služieb s fokusom na podporu rodín s oblasťami sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, špecializovaného poradenstva a vzdelávania. Usilujeme sa tiež o efektívnejšie prepojenie neziskového sektora s územnou samosprávou a štátnymi inštitúciami a budovanie partnerstiev a sieťovanie aktérov krízovej intervencie na regionálnej úrovni. Za nevyhnutné tiež považujeme zapájanie cieľových skupín do formovania našej činnosti v súlade s modelom zdola nahor s perspektívou prinášania sociálnych inovácií a tvorby vlastných metodík reflektujúcich lokálny kontext.