Komunitná práca

Poslanie komunitnej práce napĺňame najmä prostredníctvom, na Slovensku prvého, komunitného centra umiestneného uprostred sociálneho sídliska v segregovanej časti mesta Prievidza, v prirodzenom prostredí klienta. Je tvorené sociálnymi bytmi pre sociálne slabé, prevažne mladé rómske rodiny s deťmi v hmotnej núdzi. Medzi ich najčastejšie problémy patrí vysoká nezamestnanosť, žiadne. resp. nedostatočné pracovné návyky a s tým súvisiaca generačne reprodukovaná chudoba, nedostatok financií, nízka úroveň základných životných návykov, veľká vzdialenosť od centra mesta, nedostatočná občianska vybavenosť, nedostatočná úroveň komunikácie v spisovnom slovenskom jazyku a vzdelanosti. Zaznamenávame tiež výskyt sociálno-patologických javov, dysfunkčnosť rodiny, predsudky a diskriminačné správanie zo strany majority.

Činnosť komunitného centra v oblasti sociálnej inklúzie je zameraná na obyvateľov žijúcich v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. Komunitné centrum si získalo dôveru klientov a zaznamenáva vysokú návštevnosť aj napriek častej migrácii obyvateľov sídliska. Zahŕňa komunitné aktivity pre dospelých – materiálna a potravinová pomoc, komunitnú rehabilitáciu, sociálne poradenstvo, záujmovú činnosť a prevenčné aktivity pre deti a mládež a prípravu na vyučovací proces. Nevyhnutnou súčasťou komunitnej práce je podpora občianskej participácie, budovanie partnerstiev a zosieťovanie relevantných aktérov za účelom realizácie platformy pre medzirezortnú spoluprácu a návrhy pre tvorbu politík modelom zdola nahor s perspektívou prinášania sociálnych inovácií a tvorby vlastných metodík reflektujúcich lokálny kontext.

V roku 2019 bola činnosť nášho Komunitného centra uvedená ako príklad dobrej praxe a stala sa súčasťou celoslovenskej rádiovej kampane v rámci OPĽZ.

Komunitné centrum prevádzkujeme vďaka implementácii národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. Cieľom projektu je budovanie a rozvoj odborných kapacít poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni za účelom zvýšenia efektívnosti ich činnosti – t.j. poskytovať plnohodnotnú odbornú podporu rodinám a jednotlivcom ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Komunitná práca je plánovaným intervenčným procesom smerujúcim k žiadanej sociálnej zmene v komunite na základe jej špecifických potrieb poskytovaním komplexných služieb realizovaná v intenciách hodnôt sociálnej spravodlivosti, participácie, rovnosti, učenia a kooperácie. Sociálna práca s komunitou zahŕňa z hľadiska svojej komplexnosti najmä sociálno – výchovný, vzdelávací, administratívny, zdravotný, organizačný a metodický aspekt.

Miesto poskytovania
Poslanie komunitnej práce napĺňame najmä prostredníctvom komunitného centra, ktoré je umiestnené uprostred sociálneho sídliska na periférii mesta Prievidza, zasadené do kontextu prirodzeného prostredia užívateľov sociálnych služieb. Účelom je poskytovať pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku, preventívne aktivity, záujmovú činnosť, sociálne a kariérne poradenstvo s dôrazom na komunitnú rehabilitáciu. Komunitnú rehabilitáciu chápeme jednak ako koordinačnú prácu vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu, ale aj ako sieťovanie strategických aktérov s cieľom podpory sociálneho začleňovania vylúčených skupín.

Cieľová skupina
Činnosť komunitného centra v oblasti sociálnej inklúzie je zameraná na skupinu obyvateľov žijúcich v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. Naša pomoc smeruje k jednotlivcom a rodinám s deťmi ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením, ktoré charakterizuje dlhodobá nezamestnanosť, nedostatok financií, nízka úroveň základných životných návykov, nízka úroveň komunikácie v spisovnom Slovenskom jazyku a vzdelanosti, napäté vzťahy s majoritou. Cieľom je poskytovať kvalitnú odbornú podporu jednotlivcom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením vedúcu k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov ako aj zvýšeniu účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti. Stratégia na dosiahnutie cieľa je zameraná na presadzovanie žiadanej sociálnej zmeny v komunite, sociálnej inklúzie vo vzťahu k vylúčeným komunitám; podporu sociálnej kohézie a participatívnej demokracie na lokálnej úrovni; podporu medzietnického dialógu, rôznorodosti a tolerancie, elimináciu etnických predsudkov a stereotypov. Prostriedkom inkluzívnej stratégie je sieťovanie, osvetové aktivity, motivačné besedy pre mládež, nácvik zručnosti pre nezamestnaných, individuálny mentoring a tútoring založené na partnerskom vzťahu, zmocňovaní – empowerment a sprevádzaní – guidance, networking a vytvorenie siete vzájomnej pomoci, zapojenie dobrovoľníkov a neformálnych lídrov z komunity, posilnenie susedských vzťahov, rokovanie s predstaviteľmi formálnej moci, tvorba vlastných metodík, vytvorenie sídelnej participatívnej samosprávy presadzujúcej záujmy minoritnej spoločnosti.

Rozvojová vízia
Našou ambíciou je rozšíriť druhovú ponuku a zvyšovanie kvality vlastných sociálnych služieb tak, aby komplexnejšie pokrývali potreby komunity formou rozšírenia priestorov a otváracích hodín komunitného centra. Súčasťou vízie je podporiť prepojenosť rozličných druhov služieb aj nad rámec sociálnych služieb s fokusom na podporu rodín s oblasťami sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, špecializovaného poradenstva a vzdelávania. Usilujeme sa tiež o efektívnejšie prepojenie neziskového sektora s územnou samosprávou a štátnymi inštitúciami a budovanie partnerstiev a sieťovanie aktérov krízovej intervencie na regionálnej úrovni. Za nevyhnutné tiež považujeme zapájanie cieľových skupín do formovania našej činnosti v súlade s modelom zdola nahor s perspektívou prinášania sociálnych inovácií a tvorby vlastných metodík reflektujúcich lokálny kontext.