Zdroj: https://www.freepik.com/

Informujeme o novinkách v sociálnej oblasti

Napísané dňa: 28. októbra 2021

Pandémia koronavírusu sa výrazne dotýka životov rodín, zamestnancov, zamestnávateľov či živnostníkov. Na nové životné situácie reaguje aj legislatívny proces a prijaté opatrenia v sociálnej oblasti.
Aplikácia StressHelp

Aplikácia StressHelp, doslova „pomoc na jeden klik“ umožňuje sledovanie psychického stavu pracovníkov v pomáhajúcich profesiách, pričom dokáže včas zachytiť možné symptómy úzkosti či vyhorenia. Aplikácia z dielne odboru krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR je určená pre všetkých pracovníkov sociálnych služieb, zamestnancov centier pre deti a rodiny, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pod. Práca v pomáhajúcich profesiách si v období prebiehajúcej pandémie vyžaduje nadmerné pracovné úsilie v podobe nielen fyzickej, ale predovšetkým psychickej záťaže. Aplikácia prináša rýchlu pomoc pri zvládaní stresu či pocitom beznádeje a úzkosti. Dokáže včas zachytiť prvotné signály rozvíjajúcej sa psychickej nepohody a nasmerovať užívateľa priamo na odbornú pomoc. Používateľ zostáva v úplnej anonymite.

Aplikácia obsahuje screeningové dotazníky, na základe ktorých zisťuje stav používateľa z pohľadu stresu, úzkosti a depresie. Výsledok je zobrazený formou semaforu. Ten na základe výslednej farby vyhodnotí potrebu rýchlej pomoci v podobe praktických cvičení a základných techník alebo priamo, v prípade výslednej červenej farby na semafore, odporučí odbornú pomoc. V tomto prípade ponúka kontakty na klinických psychológov podľa miesta určenia. Včasná intervencia dokáže zabrániť zhoršeniu stavu či prípadným zdravotným komplikáciám až depresii.

Dostupnosť aplikácie StressHelp:

v online forme: tu

offline v Google play: tu

Chyť sa svojej šance

Projekt Chyť sa svojej šance predstavuje finančnú pomoc zamestnávateľom na vytvorenie pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a pre mladých uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov, ale aj im samotným na rozbeh vlastného podnikania. Projekt je spustený od 1. októbra 2021 a realizuje ho 46 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, na ktoré môžu žiadatelia predkladať svoje žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Projekt má 3 opatrenia a je zameraný na zvýšenie zamestnanosti mladých uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov a znevýhodnených (v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z.z. zákon o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov), ide napríklad o dlhodobo nezamestnaných, teda tých, ktorí sú viac ako 12 mesiacov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, osoby so zdravotným postihnutím či staršie ako 50 rokov.

Viac informácii nájdete tu.

Zdroj: MPSVR


Článok napísala:
Mgr. et Mgr. Lenka Besedová,
Misijná a charitatívna pracovníčka
Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o