Európske programy vzdelávania

Pre rast organizácie pôsobiacej v treťom sektore je esenciálne vzdelávať sa, hľadať inovatívne a efektívne spôsoby práce, networking s významnými aktérmi a vytváranie partnerstiev. Vzdelávanie je nástroj budovania reziliencie a udržateľnosti.

Organizácia úspešne zrealizovala niekoľko projektov podporených Nadáciou otvorenej spoločnosti alebo programom ERASMUS +. Nadviazali sme cezhraničnú spoluprácu s partnerskými organizáciami za účelom zvýšenia kľúčových kompetencií pracovníkov s mládežou, výmeny skúseností a dobrej praxe, posilnenia kapacít mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti. Zameriavame sa súčasne na programy mobility mládeže prostredníctvom tvorivých a inovatívnych foriem neformálneho vzdelávania mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia. Prostredníctvom vzdelávania a zdieľania skúseností dokážeme transformovať systém.

Projekt Erasmus +: Kto šetrí má za tri – vzdelávajme sa, ako zvládnuť klimatické zmeny

Projekt Erasmus +: Podpora zručností a kreativity mládeže v exteriéri

Projekt Erasmus +: Záhradu otvorte a ona Vás vylieči

Projekt Erasmus +: Všetko pre mládež – Lepšie programy pre sociálne slabú mládež

Projekt Erasmus +: Podpora znevýhodnených inak – zvýšenie kľúčových kompetencií pracovníkov s mládežou a výmena skúseností dobrej praxe