Ďakujeme

Ďakujeme darcom, darkyniam, sponzorom a partnerom za dôveru a dlhodobú podporu našich aktivít. Ste svetlonosmi na ceste zmeny, ktorí zažínajú nádej a osvetľujú srdcia, pomáhajú bezmocným a nachádzajú stratených. Vďaka Vašej podpore môžeme šíriť dobro a pomáhať ďalej.

Ďakujeme mestu Prievidza za poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na rok 2023 vo výške 5000 €, ktoré budú použité na činnosť nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu na Ciglianskej ceste č. 8E, Prievidza.

Ďakujeme mestu Prievidza za poskytnutie finančných prostriedkov, na základe odporučenia Komisie školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi, z Programového rozpočtu mesta na rok 2023 vo výške 300 €, ktoré budú použité na krytie časti nákladov spojených s technickým zabezpečením projektu „Tancujúce tekvice“.