Centrum pre deti a rodiny

Súčasťou vízie našej organizácie je komplexne a holisticky pristupovať k potrebám rodín.

Centrum pre deti a rodiny vzniklo v roku 2022 udelením akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na pomoc rodinám s maloletými deťmi, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní vyriešiť ju vlastnými silami, s cieľom nastolenia zmeny v živote dieťaťa, rodiča a rodiny.

Zameriavame sa na predchádzanie vzniku alebo opakovaniu krízových situácií v živote dieťaťa a zamedzenie prehlbovania porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa. Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávame na základe odporúčania úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a v spolupráci s ním, terénnou alebo ambulantnou formou. Poskytujeme sociálne poradenstvo, ako aj psychologickú pomoc. Prioritne sa zameriavame na klientov z Trenčianskeho, Banskobystrického a Nitrianskeho kraja.

Dokumenty na stiahnutie:

Prevádzkový poriadok – CDR a AS

Rozhodnutie o udelení akreditácie

Rozhodnutie o udelení akreditácie z 28. novembra 2022

Program Centra pre deti a rodiny

Náležitosti Centra pre deti a rodiny

Zoznam akreditovaných subjektov – Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela – CDR

Akreditovaný subjekt

Poslaním neziskovej organizácie je poskytovanie sociálnej pomoci so zameraním na sociálne poradenstvo základné aj špecializované, ktoré vykonávame ambulantnou alebo terénnou formou. Akreditovaný subjekt vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle §77 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú zamerané na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby. Ponúkame programy:

  • Sociálne poradenstvo
  • Psychologické poradenstvo pre rodiny s dieťaťom s poruchami správania
  • Diagnostika
  • Programy na podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností
  • Program obmedzenia a odstraňovania negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby
  • Sociálny program
  • Výchovný program
Dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie o udelení akreditácie

Rozhodnutie o udelení akreditácie s doložkou

Doložka právoplatnosti – 29.11.2022

Zoznam akreditovaných subjektov – Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

V zmysle ustanovení zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávame opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie: • v zmysle § 45 ods. 1 písm. b) a c) podľa § 11 ods. 2 písm. a), § 11 ods. 3 písm. b) bod 1 až bod 4, § 11 ods. 3 písm. d), § 12 ods. 1 písm. b) a písm. d) a • v akreditovanom subjekte podľa § 77 zákona č. 305/2005 Z. z. podľa: – § 11 ods. 1 písm. a), b), d) až f) zákona č. 305/2005 Z. z., – § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z., – § 11 ods. 3 písm. b) prvého bodu, tretieho bodu a štvrtého bodu zákona č. 305/2005 Z. z., – § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. – a § 12 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 305/2005 Z. z./