Centrum pre deti a rodiny

Súčasťou vízie našej organizácie je komplexne a holisticky pristupovať k potrebám rodín.

Centrum pre deti a rodiny vzniklo v roku 2022 udelením akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na pomoc rodinám s maloletými deťmi, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní vyriešiť ju vlastnými silami, s cieľom nastolenia zmeny v živote dieťaťa, rodiča a rodiny.

Zameriavame sa na predchádzanie vzniku alebo opakovaniu krízových situácií v živote dieťaťa a zamedzenie prehlbovania porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa. Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávame na základe odporúčania úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a v spolupráci s ním, terénnou alebo ambulantnou formou. Poskytujeme sociálne poradenstvo, ako aj psychologickú pomoc. Prioritne sa zameriavame na klientov z Trenčianskeho, Banskobystrického a Nitrianskeho kraja.

Pomáhame rodinám prekonávať rozvodové/rozchodové obdobie, riešime výchovné problémy detí a zanedbávanie detí. Naše centrum ponúka vykonávanie opatrení a odborných metód práce s dieťaťom, jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami. Podrobné informácie o vykonávaných opatreniach nájdete v programe centra. 70% nášho pracovného času tvoria výjazdy do terénu a to priamo do rodinného, alebo otvoreného (najmä̈ školy a obecné/mestské́ úrady) prostredia klientov.

Ponúkame možnosť vykonávať súdom nariadené výchovné opatrenie podľa  § 37 ods. 2 písm. d) zákona o rodine – uloženie maloletému dieťaťu alebo jeho rodičom povinnosti podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu, ako aj na vykonávanie opatrení, ak sa rodičia dieťaťa nachádzajú v rozvodovej/rozchodovej situácii, kedy je dieťaťu a jeho rodičom potrebné poskytnúť sociálne poradenstvo  podľa § 11 ods. 2 písm. a). Počet Zazmluvnených hodín priamej odbornej práce v hod. na rok 2024 SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb n.o. je možné dohľadať TU.

Dokumenty na stiahnutie:

Prevádzkový poriadok – CDR a AS

Rozhodnutie o udelení akreditácie

Rozhodnutie o udelení akreditácie z 28. novembra 2022

Program Centra pre deti a rodiny

Náležitosti Centra pre deti a rodiny

Zoznam akreditovaných subjektov – Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela – CDR

Akreditovaný subjekt

Poslaním neziskovej organizácie je poskytovanie sociálnej pomoci so zameraním na sociálne poradenstvo základné aj špecializované, ktoré vykonávame ambulantnou alebo terénnou formou. Akreditovaný subjekt vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle §77 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú zamerané na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby. Ponúkame programy:

  • Sociálne poradenstvo
  • Psychologické poradenstvo pre rodiny s dieťaťom s poruchami správania
  • Diagnostika
  • Programy na podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností
  • Program obmedzenia a odstraňovania negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby
  • Sociálny program
  • Výchovný program
Dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie o udelení akreditácie

Rozhodnutie o udelení akreditácie s doložkou

Doložka právoplatnosti – 29.11.2022

Zoznam akreditovaných subjektov – Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

V zmysle ustanovení zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávame opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie: • v zmysle § 45 ods. 1 písm. b) a c) podľa § 11 ods. 2 písm. a), § 11 ods. 3 písm. b) bod 1 až bod 4, § 11 ods. 3 písm. d), § 12 ods. 1 písm. b) a písm. d) a • v akreditovanom subjekte podľa § 77 zákona č. 305/2005 Z. z. podľa: – § 11 ods. 1 písm. a), b), d) až f) zákona č. 305/2005 Z. z., – § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z., – § 11 ods. 3 písm. b) prvého bodu, tretieho bodu a štvrtého bodu zákona č. 305/2005 Z. z., – § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. – a § 12 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 305/2005 Z. z./